SFS 2014:289 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

140289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)2

dels att nuvarande 8 a�8 c §§ ska betecknas 8 b�8 d §§,
dels att 6, 6 a och 8 §§, de nya 8 c och 8 d §§ samt 15, 19, 21, 22, 24�27,

31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a och 93 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

6 §

3

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före

ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § har angetts i en tidigare ansökan om
patent i Sverige, ska vid tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styck-
ena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden
begär det i enlighet med 6 a�6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan
om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen har
angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som
nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskon-
ventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (S�
1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till
avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prio-
ritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat
eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk patent-
ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstift-
ning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd av den in-
dustriella äganderätten.

6 a §

4

Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, ska begä-

ran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åbero-
pas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom
fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 c eller 8 d § för den senaste ansö-
kan. När prioritet begärs ska sökanden lämna uppgifter om var och när den
åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vil-
ken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden ska också, så snart som
möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första

stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta

1 Prop. 2013/14:53, bet. 2013/14:NU15, rskr. 2013/14:207.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

3 Senaste lydelse 2011:580.

4 Senaste lydelse 2007:516.

SFS 2014:289

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:289

till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den an-
sökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ur-
sprungligen åberopade ingivningsdagen, ska den nya ingivningsdagen gälla
vid tillämpningen av första stycket.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., ska prio-

ritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden
ska samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes
och dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan, vilken motta-
gande myndighet den gavs in till.

För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra

en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mot-
tagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om
ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den
som ursprungligen åberopats, ska sökanden i anmälan lämna de uppgifter om
ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan ska ges in inom
16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som priori-
tetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag
än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, ska anmälan göras inom
16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlig-
het att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internatio-
nella ingivningsdagen.

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, ska en begäran om priori-
tet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkom-
mer genom delningen.

En begäran eller anmälan enligt första�fjärde styckena får inte göras, om

sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

8 §

5

En ansökan om patent ska göras hos patentmyndigheten eller, i fall som

avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en inter-
nationell organisation.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även

ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om det som söks skyd-
dat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser
en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i
patentkravet. Ansökan ska innehålla uppgift om hur uppfinningen kan till-
godogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfin-
ningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen, ska det dock alltid
anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskriv-
ningen av uppfinningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den
kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller
innebär användning av ett sådant material ska i de fall som anges i 8 b § anses
tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är
uppfyllda.

Ansökan ska dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och

patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om
innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avse-
ende.

5 Senaste lydelse 2007:517.

background image

3

SFS 2014:289

Sökanden ska lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan.

Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, ska sökanden ange grunden
för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten ska godta uppgif-
ten, om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig.
Patentmyndigheten ska sända en underrättelse om ansökan till den som
sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Sökanden ska betala en ansökningsavgift. För ansökan ska sökanden också

betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har
avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från ingivnings-

dagen enligt 8 c eller 8 d § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

8 a §

Beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara

skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning.

I ansökan ska det anges om patent ska meddelas i svensk eller engelsk ly-

delse.

8 c §

6

Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgif-

ter getts in:

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är en an-

sökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem

sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som
a) en beskrivning av uppfinningen eller
b) ritningar som avser uppfinningen, eller
4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansö-

kan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om
dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den har getts in till.

Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är upp-

fyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta
sökanden, ska patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att av-
hjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.

Om bristerna inte har avhjälpts inom den förelagda tiden, ska någon patent-

ansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett
föreläggande inte har kunnat ges och bristerna inte har avhjälpts inom två må-
nader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upp-
lysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpts ska lämnas i före-
läggandet.

Om bristerna har avhjälpts inom den tid som anges i tredje stycket, ska som

ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister har av-
hjälpts, om något annat inte följer av 8 d §.

8 d §

7

Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 c § finner att det sak-

nas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskriv-
ningen eller patentkraven, ska sökanden föreläggas att komplettera handling-
arna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering
med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, ska som ingiv-

6 Senaste lydelse av tidigare 8 b § 2007:516.

7 Senaste lydelse av tidigare 8 c § 2007:516.

background image

4

SFS 2014:289

ningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat
följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte
har getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon
av uppgifterna enligt 8 c § första stycket gavs in.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de

gavs in i enlighet med första stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen
för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan har getts in i enlighet med första

stycket, ska den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om

1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande

delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och

2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare an-

sökan inom den tid som anges i första stycket.

En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare

ansökan har getts in till patentmyndigheten.

15 §

8

Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 c och 8 d §§, inte har följt

vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det
finns något annat som hindrar bifall till ansökan, ska sökanden föreläggas att
inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyn-
digheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nöd-
vändiga.

Om sökanden inte inom förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar

åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, ska ansökan avskrivas. En upplysning
om detta ska lämnas i föreläggandet.

En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra månader

efter utgången av förelagd tid kommer in med yttrande eller vidtar åtgärd för
att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.

Om sökanden inte betalar årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, ska ansökan av-

skrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på
denna grund får inte återupptas.

19 §

9

Om ansökan är fullständig och det inte finns hinder mot patent, ska

patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas.

Inom två månader från dagen för underrättelsen ska sökanden betala en

fastställd meddelandeavgift och, om patentkraven är skrivna på engelska, ge
in en översättning till svenska av patentkraven. Om detta inte sker, ska ansö-
kan avskrivas. En avskriven ansökan ska återupptas, om sökanden inom fyra
månader efter utgången av de två månaderna fullgör sina skyldigheter och
dessutom betalar en fastställd återupptagningsavgift.

Söks patent av en uppfinnare som har avsevärda svårigheter att betala med-

delandeavgiften, får patentmyndigheten befria sökanden från denna, om
sökanden skriftligen begär det inom två månader från dagen för underrättel-
sen. Om patentmyndigheten avslår uppfinnarens begäran, ska en avgift som
betalas inom två månader därefter anses betald i rätt tid.

8 Senaste lydelse 2007:516.

9 Senaste lydelse 1993:1406.

background image

5

SFS 2014:289

21 §

10

Från och med den dag då patentet meddelas ska en patentskrift finnas

tillgänglig hos patentmyndigheten. Patentskriften ska innehålla beskrivning,
patentkrav och sammandrag samt uppgift om patenthavaren och uppfinnaren.

Om patentkraven är skrivna på engelska, ska en översättning av dessa till

svenska biläggas patentskriften. Det ska framgå av bilagan att det är patent-
kravens lydelse på engelska som gäller.

22 §

11

Från och med den dag då patentet meddelas ska handlingarna i ären-

det hållas tillgängliga för var och en.

Efter 18 månader från den dag då patentansökan gjordes, eller, om prioritet

yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, ska handlingarna, om de inte
redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga för var
och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, ska handlingarna dock hål-
las tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas, överklagar
eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden ska handlingarna hållas tillgängliga tidigare än vad

som följer av första och andra styckena.

Om patentkraven är skrivna på engelska och en översättning av dessa till

svenska har getts in i ärendet ska det, när handlingarna hålls tillgängliga enligt
andra eller tredje stycket, anges på översättningen att det är patentkravens ly-
delse på engelska som gäller.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, ska det

kungöras. Om en översättning som avses i fjärde stycket ges in efter det att
kungörelse har skett, ska en särskild kungörelse angående översättningen ut-
färdas om sökanden betalar fastställd avgift för detta.

Innehåller en handling en företagshemlighet och rör den inte en uppfinning

på vilken patent söks eller har meddelats, får patentmyndigheten på yrkande
besluta, om det finns särskilda skäl för det, att handlingen inte får lämnas ut.
Om ett sådant yrkande har framställts, får handlingen inte lämnas ut förrän yr-
kandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 b §, har var och en, med

de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov
från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt första,
andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört eller
förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av föreskrift
i lag eller annan författning inte får ta befattning med det deponerade materia-
let. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med provet kan
antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till materialets skade-
bringande egenskaper.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt

utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast
till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås
eller återkallas, gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag an-
sökan lämnades in. Regeringen meddelar föreskrifter om inom vilken tid en
begäran om begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av
den som vill få prov.

Den som vill få ett prov ska begära det skriftligen hos patentmyndigheten

och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver för att

10 Senaste lydelse 1993:1406.

11 Senaste lydelse 2004:159.

background image

6

SFS 2014:289

förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en sär-
skild sakkunnig, ska förbindelsen i stället lämnas av denne.

24 §

12

Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent.

En invändning ska göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio måna-
der från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten ska underrätta patenthavaren om invändningen och ge

denne tillfälle att yttra sig.

Om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag

skrivna på engelska, får patentmyndigheten förelägga patenthavaren att ge in
en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska. Föreläggan-
det ska ges vid påföljd att patentmyndigheten annars kan låta göra en sådan
översättning på patenthavarens bekostnad.

Om invändningen återkallas, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om

det finns särskilda skäl.

25 §

13

Patentmyndigheten ska efter invändning upphäva patentet, om det

1. har meddelats trots att villkoren i 1�2 §§ inte är uppfyllda,
2. avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med

ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, eller

3. omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes.
Patentmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder

enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar

att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i sin änd-
rade lydelse, ska patentmyndigheten förklara att patentet upprätthålls i den
ändrade lydelsen. Om patentkraven är skrivna på engelska, får patentet upp-
rätthållas i ändrad lydelse endast om patenthavaren gett in en översättning till
svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen. �versättningen ska biläggas
beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på eng-
elska som gäller.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, ska

det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, ska en ny patentskrift
finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev utfärdas.

26 §

14

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får

överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt
beslut enligt 8 c § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett slutligt beslut
om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invända-
ren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin
talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje

stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring
enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket
ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som
har framställt yrkandet.

12 Senaste lydelse 2007:516.

13 Senaste lydelse 2004:159.

14 Senaste lydelse 2007:516.

background image

7

SFS 2014:289

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § sjätte

stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i

75 §.

27 §

15

�verklagande enligt 26 § görs till Patentbesvärsrätten inom två må-

nader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. �verklagandet får inte
avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade be-
slutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 35�37 §§ förvaltningsprocesslagen
(1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens
beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i
Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd
meddelas.

Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tillämpas på handling som kommer in

till Patentbesvärsrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna i 24 § tredje stycket tillämpas även i Patentbesvärsrätten

och Högsta förvaltningsdomstolen.

31 §

16

Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige,

ska sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen
eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patent-
myndigheten ge in en översättning till svenska eller engelska av den interna-
tionella patentansökan i den omfattning regeringen föreskriver eller, om ansö-
kan är skriven på svenska eller engelska, en kopia av ansökan. Sökanden ska
inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.

Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första

stycket, får den översättning eller kopia som krävs ges in inom en ytterligare
frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare
fristen.

Om sökanden inte följer föreskrifterna i denna paragraf, ska ansökan anses

återkallad såvitt avser Sverige.

33 §

17

Om en internationell patentansökan har fullföljts enligt 31 §, gäller

2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna
paragraf eller i 34�37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden
tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första
stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patent-

myndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan

innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet en-
ligt 31 § att ge in en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på
svenska eller engelska, så snart sökanden har gett in en kopia av den till pa-
tentmyndigheten.

15 Senaste lydelse 2010:1395.

16 Senaste lydelse 2007:516.

17 Senaste lydelse 2007:516.

background image

8

SFS 2014:289

I fråga om en internationell patentansökan ska vid tillämpning av 48, 56

och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har bli-
vit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga
enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Om patentansökan uppfyller de krav när det gäller form och innehåll som

föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna
till denna, ska den godtas i dessa avseenden.

40 a §

18

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så

att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.
Om patentkraven är skrivna på engelska, ska patenthavaren vid en begäran

enligt första stycket 1 ge in en översättning till svenska av patentkraven i den
lydelse som begärs.

En begäran enligt första stycket ska avslås om det vid tidpunkten för begä-

ran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i
München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av
europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogil-
tighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär
att patentet ska begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska
patentkonventionen, ska en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills
det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares sam-

tycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk
genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en
domstol.

För en begäran enligt första stycket ska patenthavaren betala en särskild av-

gift.

40 c §

19

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att

bifalla en begäran enligt 40 a §, ska patentet begränsas eller upphävas i enlig-
het med begäran. En översättning som avses i 40 a § andra stycket ska biläg-
gas beslutet och det ska framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på
engelska som gäller. Patentmyndigheten ska kungöra beslutet. Om patentet
har begränsats, ska patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en
ny patentskrift tillgänglig.

Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentan-

sökan.

52 §

20

Om det yrkas ska rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1�2 §§ inte är uppfyllda,
2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman

med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen,

eller

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

18 Senaste lydelse 2007:516.

19 Senaste lydelse 2007:516.

20 Senaste lydelse 2007:516.

background image

9

SFS 2014:289

Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, ska patentskyddets omfatt-

ning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkra-
ven, om

1. patenthavaren yrkar det,
2. det är förenligt med första stycket 2�4, och
3. patenthavaren, när patentkraven är skrivna på engelska, har gett in en

översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen.

En översättning som avses i andra stycket 3 ska biläggas domen och det ska

framgå av bilagan att det är patentkravens lydelse på engelska som gäller.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått

patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i sjätte stycket får talan föras av var och en som lider

förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myn-
dighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den

som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha
sådan rätt. Talan ska väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha så-
dan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga omständig-
heter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet med-
delades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas senare än
tre år efter patentets meddelande.

53 §

21

Om patent har meddelats annan än den som är berättigad till patentet

enligt 1 §, ska rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom
eller henne. Bestämmelserna i 52 § sjätte stycket ska tillämpas när det gäller
tiden inom vilken talan ska väckas.

Om den som frånkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen

yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller
hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade
utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehållande av
dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även
den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.

En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast till-

sammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.

55 §

Om ett patent har förfallit eller förklarats ha upphört eller om det ge-

nom dom som vunnit laga kraft har förklarats ogiltigt, ändrats eller blivit
överfört, ska patentmyndigheten utfärda kungörelse om det.

Om patentet har ändrats genom en dom som vunnit laga kraft, ska en ny

patentskrift finnas tillgänglig hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev
utfärdas.

56 §

22

Om en patentsökande åberopar sin ansökan gentemot annan innan

handlingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig
att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna.
Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses
i 8 b §, ska samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Be-
stämmelserna i 22 § sjunde stycket tredje och fjärde meningarna samt åttonde

21 Senaste lydelse 2007:516.

22 Senaste lydelse 2004:159.

background image

10

SFS 2014:289

och nionde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant sam-
tycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift på

en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har sökts
eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller paten-
tets nummer, ska på begäran utan dröjsmål lämna sådan upplysning. Om det
inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men omständig-
heterna ger intryck av att så är fallet, ska på begäran utan dröjsmål lämnas
upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

60 §

23

Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det

att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, ska det
som sägs om patentintrång tillämpas i den utsträckning som ansökan leder till
patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patent-
skyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse
när ansökan blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet.
Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada på
grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestämmas
endast enligt 58 § andra stycket.

Om patentkraven är skrivna på engelska, gäller första stycket endast om en

översättning av patentkraven till svenska finns tillgänglig i ansökningsärendet
och, om översättningen har getts in efter det att kungörelse enligt 22 § femte
stycket första meningen har skett, patentmyndigheten har utfärdat en särskild
kungörelse angående översättningen.

Det som sägs i 58 § tredje stycket ska inte tillämpas, om ersättningstalan

väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om in-
vändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat
att patentet ska upprätthållas.

68 a §

24 I tvistemål enligt 65 § får rätten, om patentskriften i sin helhet inte

finns tillgänglig på svenska hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren
eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren
att ge in en översättning till svenska av patentskriften. Om den förelagda par-
ten är kärande i målet, ska föreläggandet ges vid påföljd att talan annars kan
komma att avvisas. �r den förelagda parten svarande i målet, ska föreläggan-
det i stället ges vid påföljd att rätten annars kan låta översätta patentskriften
på dennes bekostnad.

93 §

Om en europeisk patentansökan som getts in till en nationell patent-

myndighet är att anse som återkallad därför att den inte kommit in till det
europeiska patentverket inom föreskriven tid, ska patentmyndigheten på
framställning av sökanden ta upp den som omvandlad till en ansökan om
svenskt patent under förutsättning

1. att framställningen ges in till den nationella myndighet som tog emot

patentansökan inom tre månader från det sökanden underrättades om att ansö-
kan ansågs återkallad och dessutom kommer in till patentmyndigheten inom
20 månader från den dag då ansökan gavs in eller, om prioritet yrkas, den dag
från vilken prioritet begärs, samt

23 Senaste lydelse 2005:289.

24 Senaste lydelse 2006:625.

background image

11

SFS 2014:289

2. att sökanden inom den tid som regeringen bestämmer betalar fastställd

ansökningsavgift och ger in översättning till svenska eller engelska av patent-
ansökan eller, om ansökan är skriven på engelska, en kopia av ansökan.

Om patentansökan uppfyller de krav på ansökans form som föreskrivs i den

europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna, ska
den godtas i detta avseende.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller för svenska patentansökningar som har gjorts

samt internationella patentansökningar som har fullföljts och europeiska
patentansökningar som har begärts omvandlade före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014