SFS 2014:300 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

140300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 8 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 17 d § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 17 f–17 i och 33 j §§, av föl-

jande lydelse.

17 d §

2

I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna förordning inte tilläm-
pas på

1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av

någon som i en stat utanför Europeiska unionen är regerande monark, hans
eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd, om
detta styrks genom uppgifter i färdplanen,

2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
3. flygningar för tull- eller polisändamål,
4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för

brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar,

5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt

bilaga 2 till den konvention angående internationell civil luftfart som avsluta-
des i Chicago den 7 december 1944 (SÖ 1946:2),

6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certi-

fiera flygbesättning, om detta styrks genom en anteckning i färdplanen och
flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering
eller överföringsflygning,

7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid samma

flygplats,

8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller i

syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller mark-
baserad utrustning,

9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa under-

stiger 5 700 kilogram,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 421/2014.

2 Senaste lydelse 2009:1327.

SFS 2014:300

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:300

10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24
september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen, på flyglinje

a) som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

b) där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år,
11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt

kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än

243 flygningar per period, eller

b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per år,

eller

12. flygningar som under åren 2013–2020 genomförs av en verksamhets-

utövare som inte ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och vars utsläpp av
koldioxid för flygningarna understiger 1 000 ton per år.

Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande utförs

vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark, hans
eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd i en
stat som är medlem i Europeiska unionen.

17 f §

Bestämmelserna i 7 kap. 3 och 8 §§ och 8 kap. 5–7 och 8 a §§ lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska inte tillämpas vid bristande
efterlevnad av 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 § den lagen i fråga om utsläpp från
flygverksamhet under åren 2013–2016, om flygverksamheten avser

1. flygningar till eller från flygplatser utanför
a) länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
b) länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med Europeiska

unionen under 2013, och

2. flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena i enlig-

het med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en
flygplats i en annan region inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

17 g §

Med undantag från vad som anges i 2 kap. 13 § lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter ska en verksamhetsutövare som genomför flyg-
ningar som anges i 17 f § inte lämna in en övervaknings- och rapporterings-
plan för utsläppen från dessa flygningar.

17 h §

I fråga om utsläpp från flygverksamhet under 2013 ska, med undan-

tag från de tidpunkter som anges i 5 kap. 1 § 3 och 6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, en verksamhetsutövare

1. lämna in en rapport om utsläppen senast den 31 mars 2015, och
2. överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda ut-

släppen senast den 30 april 2015.

17 i §

För verksamhetsutövare som genomför flygningar vars totala utsläpp

av koldioxid understiger 25 000 ton per år ska utsläppen anses som verifie-
rade enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om ut-
släppen har fastställts med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor som

1. har godkänts enligt kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den

9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Euro-

background image

3

SFS 2014:300

peiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna
bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp, i den
ursprungliga lydelsen, och

2. Eurocontrol har försett med data från sitt stödinstrument för handelssys-

temet (ETS support facility).

33 j §

För verksamhetsutövare som omfattas av undantaget i 17 f § ska

Naturvårdsverket

1. minska tilldelningen av utsläppsrätter enligt 33 h och 33 i §§ med det an-

tal utsläppsrätter som motsvarar mängden utsläppt koldioxid i ton från de
flygningar som undantas, och

2. senast den 1 september 2014 offentliggöra hur stor tilldelningen blir till

varje verksamhetsutövare per år under perioden 2013–2016.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2014.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

30 april 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014