SFS 2014:304 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) att 22 kap. 2 § samt rubriken närmast före 2 § ska ha föl-
jande lydelse.

22 kap.

Kvarskrivning och fingerade personuppgifter

2 §

Sekretess gäller i ärende om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen

(1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgif-
ter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.

SFS 2014:304

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;