SFS 2014:305 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

140305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

dels att 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 §

2

Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget.

När det inte längre finns skäl för kvarskrivning ska den upphöra.

17 a §

Polismyndigheten och socialnämnden ska på Skatteverkets begäran

lämna biträde vid utredning av frågor om kvarskrivning eller sekretessmarke-
ring i folkbokföringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.

2 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2014:305

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014