SFS 2014:306 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

140306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

7 §

Socialnämnden ska snarast underrättas när

1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folk-

bokföringslagen (1991:481) och faderskapet till barnet inte följer av 1 kap.
1 § föräldrabalken eller annan lag,

2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt

6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,

3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.
Underrättelse enligt första stycket ska lämnas till socialnämnden i den

kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till
socialnämnden i den kommun där barnet har fötts.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

SFS 2014:306

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014