SFS 2014:308 Lag om ändring i brottsbalken

140308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 9 kap. 6 a och 7 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

11 §

3

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpress-

ning, ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt häleri döms det till
ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga
om försök till utpressning.

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som

för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig
eller annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med
samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan ska-
dan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte
dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Senaste lydelse av
9 kap. 6 a § 1999:164
9 kap. 7 a § 1999:164.

3 Senaste lydelse 2001:780.

SFS 2014:308

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014