SFS 2014:311 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

140311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen (1999:158) om

investerarskydd ska ha följande lydelse.

14 §

Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har

varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller 3, 4, 5 eller
6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till
ersättning från investerarskyddet.

18 §

2

Om åtal har väckts för brott som avses i 14 § avseende viss tillgång

och ersättning begärs för tillgången, ska garantimyndigheten besluta att
ersättning tills vidare inte ska betalas ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller för krav som avser tillgångar som varit före-

mål för brott som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Senaste lydelse 2007:1434.

SFS 2014:311

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014