SFS 2014:313 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

140313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

42 §

2

En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han el-

ler hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig
till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och

5 §§ brottsbalken,

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69), och
3. 3–5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott.

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han el-

ler hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verk-
samhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller an-

dra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap.
1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller avseende misstanke om brott som begåtts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2 Senaste lydelse 2012:303.

SFS 2014:313

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014