SFS 2014:315 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

140315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom

dels att 21 c § samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny bilaga, bilaga 2 a, av följande

lydelse.

21 c §

1

Med tillämpning av Europarådets konvention den 8 november 1990

om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott
eller Europarådets konvention den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforsk-
ning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terro-
rism får förverkande på grund av brott verkställas i Sverige enligt föreskrif-
terna i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom, om förverkandet har beslutats i en stat som har tillträtt nå-
gon av konventionerna och som anges i bilaga 2 eller 2 a till denna förord-
ning.

Om svensk domstol har beslutat om förverkande på grund av brott, får

verkställigheten anförtros åt myndighet i någon av de angivna staterna enligt
föreskrifterna i lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

I de fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i 5 §

första stycket och andra stycket 1, 2 och 4–7, 6 § första stycket 1, såvitt avser
politiskt brott, och 8 samt 7–11, 14–16, 18, 24 och 35–39 §§ lagen om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt föreskrif-
terna i 4–7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning. Utöver föreskrifterna i 4 och
9 §§ i denna förordning gäller att en framställning ska innehålla uppgift om
den egendom som kan tas i anspråk för verkställighet eller det belopp som
framställningen avser. Upplysningar ska också lämnas om den uppgivna
egendomens anknytning till den dömde och i förekommande fall vilka intres-
sen andra än den dömde kan ha i egendomen.

I en framställning om verkställighet till en främmande stat ska det anges att

frihetsberövande inte får äga rum på grund av framställningen.

1 Senaste lydelse 1996:926.

SFS 2014:315

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:315

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2014:315

Bilaga 2

2

Länder som avses i 21 c §

(Europarådets konvention den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforsk-
ning, beslag och förverkande av vinning av brott)

Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien
och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Molda-
vien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

2 Senaste lydelse 2007:140.

background image

4

SFS 2014:315

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga 2 a

Länder som avses i 21 c §

(Europarådets konvention den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism)

Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern,
Georgien, Kroatien, Lettland, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro,
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Ukraina och Ungern.