SFS 2014:319 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

140319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 11, 14, 18 och 23 §§ och

9 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

7 kap.

11 §

2

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får

bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämn-
den lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrätts-
havaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anled-
ning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det

för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra
samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

14 §

Varje medlem ska betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av

en insats när bostadsrätt upplåts till honom eller henne. Föreningen har dess-
utom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det
anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och
avgift för andrahandsupplåtelse.

En beslutad insats kan ändras enligt 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i

övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av denna lag eller någon annan författning.

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrättsföreningen inte

ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbju-
dit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Intill dess sex
månader förflutit räknat från dagen för erbjudandet, får avgiften högst mot-
svara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635).

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara

högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den
högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är
upplåten.

1 Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:236.

2 Senaste lydelse 2003:31.

SFS 2014:319

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:319

18 §

3

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som

tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, förverkad och
föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift

utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna från
det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra
sin betalningsskyldighet,

1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för

andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen när det gäller en
bostadslägenhet eller mer än två vardagar efter förfallodagen när det gäller en
lokal,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter

lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,
4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra

hand genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller
om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta sty-
relsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren

åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 § vid användning av lägenheten eller om
den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsido-
sätter de skyldigheter som en bostadsrättshavare enligt samma paragraf har,

6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 13 §

och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7. om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han

eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt
för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet

eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte ovä-
sentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser
mot ersättning.

23 §

4

�r nyttjanderätten enligt 18 § 1 a förverkad på grund av dröjsmål med

betalning av årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, och har fören-
ingen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får
han eller hon på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten

1. om avgiften � när det är fråga om en bostadslägenhet � betalas inom tre

veckor från det att

a) bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 27 och 28 §§ har delgetts

underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala av-
giften inom denna tid, och

b) meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har lämnats

till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller

2. om avgiften � när det är fråga om en lokal � betalas inom två veckor från

det att bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 27 och 28 §§ har del-
getts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid.

3 Senaste lydelse 2003:31.

4 Senaste lydelse 2004:390.

background image

3

SFS 2014:319

�r det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller

skiljas från lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala avgif-
ten inom den tid som anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller lik-
nande oförutsedd omständighet och avgiften har betalats så snart det var möj-
ligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans.

Första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade

tillfällen inte betala avgiften inom den tid som anges i 18 § 1 a, har åsidosatt
sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla
lägenheten.

Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången

av den tid som anges i första stycket 1 eller 2.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer for-

mulär till underrättelse och meddelande som avses i första stycket.

9 kap.

5 §

Bostadsrättsföreningens stadgar ska ange

1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för

andrahandsupplåtelse kan tas ut,

5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättnings-

avgift och avgift för andrahandsupplåtelse,

6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid överlåtelse ska

vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättning,

7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av

föreningens hus,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem
ska utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det ska ske,

9. inom vilken tid och hur föreningsstämman ska sammankallas samt hur

andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom,

10. vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma,
11. vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta, samt
12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man ska göra

med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014