SFS 2014:323 Lag om ändring i föräldrabalken

140323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken2 ska ha

följande lydelse.

16 kap.

11 §

3

När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett

värde överstigande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den
som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta
in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen
inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

företag ska även gälla

1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyn-

dige har rätt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande,

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskade-

lagen (2014:322),

4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen

(2010:800), och

5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadestånds-

anspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombe-

sörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmynda-
ren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller
testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första
stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå
under särskild överförmyndarkontroll.

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige får förvalta själv. Andra–fjärde styckena gäller inte

1 Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38, rskr. 2013/14:255.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2010:1204.

SFS 2014:323

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:323

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en
rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgivande

av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med upp-
gift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)