SFS 2014:324 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

140324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 13 a och 20 §§ förundersökningskungörelsen

(1947:948)

1 ska ha följande lydelse.

13 a §

2

Målsäganden ska underrättas om att åklagaren under vissa förutsätt-

ningar kan föra talan om enskilt anspråk i anledning av brott och om möjlig-
heterna för målsäganden att få brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen
(2014:322). Vårdnadshavaren till ett barn som har bevittnat brott ska under-
rättas om möjligheterna till brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen, om
inte vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. I samband med underrättelserna
bör också på lämpligt sätt upplysning lämnas om de regler som gäller för
handläggningen av sådana anspråk.

�r brottet sådant att det kan komma i fråga att förordna målsägandebiträde

enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde eller att meddela kontaktför-
bud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska målsäganden så snart som
möjligt underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägande-
biträde eller meddelande av kontaktförbud.

Målsäganden ska ges information om reglerna om stödperson i 20 kap.

15 § och 23 kap. 10 § rättegångsbalken, om möjligheterna att få rättshjälp och
rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt om vilka myndigheter,
organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp.

En åtgärd enligt första eller tredje stycket behöver inte vidtas om det är

uppenbart att den inte behövs eller om det är förenat med betydande svårighet
att vidta åtgärden.

20 §

3

Av förundersökningsprotokollet ska det framgå vem som är undersök-

ningsledare, vem som har varit förhörsledare och vem som har sammanställt
protokollet. Den som sammanställer protokollet ska i det ange när detta sker.

I protokollet ska antecknas
� angivelsen eller vad som annars har föranlett förundersökningen,
� tid och plats för åtgärder under förundersökningen,
� iakttagelser vid brottsplatsundersökning,
� berättelser av hörda personer samt nödvändiga upplysningar om dem,

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 2011:967.

3 Senaste lydelse 2008:71.

SFS 2014:324

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:324

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

� uppgift om att anhörig eller annan närstående har underrättats om ett fri-

hetsberövande eller att sådan underrättelse inte har skett,

� uppgift om den misstänkte var påverkad av alkohol eller annat berus-

ningsmedel vid brottet och om brottet kan antas stå i samband med missbruk
av alkohol eller annat berusningsmedel av denne,

� namn på förhörsvittne och övriga närvarande vid förhör,
� beslut om att annan än förhörsvittne har tillåtits att närvara vid förhör

samt att det som har framkommit vid förhör inte får uppenbaras,

� framställningar till rätten om vittnesförhör eller annan utredning under

förundersökningen, om upptagande av bevisning enligt 23 kap. 15 § rätte-
gångsbalken och om föreläggande att visa upp skriftligt bevis eller tillhanda-
hålla föremål för besiktning samt beslut om detta,

� sakkunnigyttranden,
� beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel,
� underrättelse till misstänkt enligt 23 kap. 18 § första stycket första

meningen rättegångsbalken samt till misstänkt och hans eller hennes försva-
rare enligt samma stycke fjärde meningen med uppgift om de krävt ytterligare
utredning eller i övrigt velat anföra något,

� uppmaning enligt 2 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60),
� uppgift om målsägande eller den som övertagit målsägandens anspråk

avser att föra ersättningstalan i anledning av brottet,

� nödvändiga uppgifter om enskilt anspråk när åklagaren förbereder sådan

talan och, om det är möjligt, den misstänktes yttrande över sådant anspråk,

� uppgift om uppmaning enligt 5 a §,
� uppgift om det funnits ett barn som har bevittnat brottet och i så fall var

barnet har befunnit sig, och

� det som i övrigt är av betydelse att anteckna i protokollet.
Protokoll ska innehålla nödvändiga diarieuppgifter, såsom nummer på

inkommen angivelse och aktnummer (dossiernummer), och en kort beteck-
ning av saken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)