SFS 2014:325 Förordning om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen

140325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:842) om
ersättning och belöning åt den som hjälper polisen;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 2 och 5 a §§ förordningen (1988:842) om ersätt-

ning och belöning åt den som hjälper polisen ska ha följande lydelse.

2 §

Ersättning lämnas för personskada, sakskada och ren förmögenhets-

skada som uppkommit till följd av ett ingripande som avses i 1 §.

Om skadan har uppkommit till följd av brott, kan ersättning lämnas också

enligt brottsskadelagen (2014:322).

5 a §

1

Den som i nära anslutning till ett brott lämnar hjälp till den som har

drabbats av brottet och i samband med detta drabbas av en sådan skada som
avses i 4 § första stycket brottsskadelagen (2014:322) kan, om inte 1 § är till-
lämplig, få ersättning av staten för skadan med skäligt belopp.

Vad som sägs i 3 och 5 §§ ska gälla även för ersättning enligt denna para-

graf.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:44.

SFS 2014:325

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014