SFS 2014:327 Brottsskadeförordning

140327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Brottsskadeförordning;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning

och europeisk brottsskadeersättning.

Brottsskadeersättning

2 §

En ansökan om brottsskadeersättning görs på en särskild blankett.

Ansökan ges in till Brottsoffermyndigheten.

Till ansökan bör brottsanmälan, läkarutlåtande och andra handlingar som

behövs för prövningen bifogas. Om skadevållaren har dömts för brott som av-
ses med ansökan eller dömts att betala skadestånd, bör också domen bifogas.
Om polisutredning inte har ägt rum, ska annan utredning om skadans upp-
komst lämnas.

3 §

Brottsoffermyndigheten får meddela föreskrifter om beloppet på det

grundavdrag som enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (2014:322) ska
göras vid bestämmande av brottsskadeersättning. Beloppet ska beräknas med
ledning av de lägsta självriskbelopp som tillämpas här i landet vid konsu-
mentförsäkring som innefattar skydd mot skada till följd av brott.

4 §

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning och ersättning

för kostnader enligt brottsskadelagen (2014:322).

5 §

Innan brottsskadeersättning betalas ut till någon som inte har fyllt 18 år,

ska Brottsoffermyndigheten underrätta överförmyndaren.

Europeisk brottsskadeersättning

Biståndsmyndighet

6 §

Brottsoffermyndigheten är biståndsmyndighet enligt artikel 3 i rådets

direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer, i den
ursprungliga lydelsen.

1 Jfr rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer
(EUT L 261, 6.8.2004, s. 15, Celex 32004L0080).

SFS 2014:327

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:327

7 §

Som biståndsmyndighet ska Brottsoffermyndigheten på begäran

1. lämna den enskilde grundläggande information om hur man i en annan

medlemsstat i Europeiska unionen ansöker om ersättning av den staten för
skada till följd av brott,

2. tillhandahålla de särskilda ansökningsformulär som i ett sådant ärende

kan föreskrivas av den andra statens myndigheter, och

3. ge vägledning i fråga om hur formulären ska fyllas i och vilka handlingar

som bör bifogas ansökan.

8 §

Om en ansökan om brottsskadeersättning ska behandlas som en ansökan

om europeisk brottsskadeersättning enligt 36 § brottsskadelagen (2014:322),
ska Brottsoffermyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att den enskil-
des ansökan ska kunna behandlas av en myndighet i den andra staten.

9 §

Enligt 37 § första stycket brottsskadelagen (2014:322) ska Brottsoffer-

myndigheten överlämna en ansökan om europeisk brottsskadeersättning till
den myndighet i den andra staten som är behörig att handlägga ärendet. Vid
överlämnandet ska en särskild blankett användas.

Om den utländska myndigheten begär kompletterande upplysningar av

sökanden, ska Brottsoffermyndigheten på begäran hjälpa honom eller henne
med att lämna sådana upplysningar och ge in dem till den utländska myndig-
heten.

10 §

Om den utländska myndigheten beslutar att hålla sammanträde i ären-

det, ska Brottsoffermyndigheten på begäran lämna den utländska myndig-
heten sådant bistånd att sökanden kan höras per telefon eller genom video-
konferens.

Beslutsmyndighet

11 §

Brottsoffermyndigheten är beslutsmyndighet enligt artikel 3 i rådets

direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer, i den
ursprungliga lydelsen.

12 §

När Brottsoffermyndigheten tar emot en ansökan om brottsskadeersätt-

ning som har översänts från en biståndsmyndighet i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen, ska Brottsoffermyndigheten snarast

1. lämna uppgift om namnet på den tjänsteman som handlägger ärendet,
2. utfärda ett bevis om att ansökan har tagits emot, och
3. lämna uppgift om den handläggningstid som ärendet kan komma att

kräva.

Uppgifterna och beviset enligt första stycket ska sändas till den enskilde

och den utländska myndigheten.

13 §

Brottsoffermyndigheten ska underrätta den enskilde och biståndsmyn-

digheten i den andra medlemsstaten om innehållet i det beslut genom vilket
ärendet avgörs. Vid underrättelsen ska en särskild blankett användas.

background image

3

SFS 2014:327

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Genom förordningen upphävs brottsskadeförordningen (1978:653).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014