SFS 2014:328 Förordning om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

140328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1171) med
instruktion för Brottsoffermyndigheten;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 6 §§ förordningen (2007:1171) med

instruktion för Brottsoffermyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utöver det som följer av lagen (1994:419) om brottsofferfond, brotts-

skadelagen (2014:322), förordningen (1994:426) om brottsofferfond och
brottsskadeförordningen (2014:327) ska Brottsoffermyndigheten

1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brotts-

skadeersättning och om möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden,

2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer

och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,

3. bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor

mellan olika samhällsaktörer,

4. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta till-

vara synpunkter och erfarenheter från dem som drabbats av brott,

5. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,
6. för statens räkning återkräva utbetalad brottsskadeersättning samt i

övrigt företräda staten i och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i
28, 33 och 37 §§ brottsskadelagen, och

7. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i sin

verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statis-

tik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

5 §

Enligt brottsskadelagen (2014:322) finns vid Brottsoffermyndigheten

ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för brottsskadeersättning och
som har till uppgift att avgöra ärenden enligt 22 § första stycket brottsskade-
lagen och andra ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.

6 §

Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra

ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare.
Enligt 22 § andra stycket brottsskadelagen (2014:322) ska ordföranden och
vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare.

1 Senaste lydelse 2010:1888.

SFS 2014:328

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:328

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)