SFS 2014:330 Förordning om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)

140330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404);

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 19 och 35 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404)

ska ha följande lydelse.

19 §

Domstolsverket meddelar föreskrifter om den taxa som avses i 27 §

femte stycket rättshjälpslagen (1996:1619) på grundval av en timkostnads-
norm som beslutas av regeringen. Domstolsverket meddelar också föreskrif-
ter om hur tidsspillan ska beräknas.

35 §

1

Följande utländska medborgare ska i den utsträckning som anges

nedan vara likställda med svenska medborgare i fråga om rätt till rättshjälp
enligt rättshjälpslagen (1996:1619):

– Medborgare i en medlemsstat inom Europeiska unionen.
– Den som har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en medlemsstat inom

Europeiska unionen, med undantag av Danmark.

– Medborgare i Japan.
– Medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna

den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen.

– Medborgare i en stat i förhållande till vilken konventionen den 28 augusti

1930 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till
civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är tillämplig.

– Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska bosättnings-

konventionen den 13 december 1955.

– Den som är bosatt i en stat som är ansluten till Haagkonventionen av den

23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och
andra familjemedlemmar

2, om han eller hon är kärande eller sökande i ett mål

eller ärende som rör underhållsbidrag och som har väckts genom förmedling
av Försäkringskassan enligt konventionens bestämmelser.

– Den som är bosatt i en stat som är ansluten till New York-konventionen

den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, om han eller
hon är kärande eller sökande i ett mål eller ärende som rör underhållsbidrag
och som har väckts genom förmedling av Försäkringskassan enligt konven-
tionens bestämmelser.

– Den som är bosatt i Amerikas förenta stater, Guam, Jungfruöarna, Puerto

Rico eller Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och

1 Senaste lydelse 2004:952.

2 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

SFS 2014:330

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:330

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Mississippi, om han eller hon är kärande eller sökande i ett mål eller ärende
om underhållsbidrag som har väckts genom förmedling av Försäkringskassan
enligt bestämmelserna i New York-konventionen den 20 juni 1956 om indriv-
ning av underhållsbidrag i utlandet.

– Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen

den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han
eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens
mening.

– Den som är kärande eller sökande i ett mål eller ärende om vårdnad eller

umgänge som har väckts genom Utrikesdepartementets förmedling i enlighet
med den europeiska konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verk-
ställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av
vård om barn.

– Den som är medborgare eller har hemvist i en stat som är ansluten till

Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på inter-
nationella bortföranden av barn, om han eller hon är sökande i ett mål eller
ärende som rör konventionen.

– Den som är bosatt i en stat som är ansluten till Haagkonventionen den 25

oktober 1980 om internationell rättshjälp.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)