SFS 2014:332 Förordning om ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

140332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:704) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:704) med komplet-

terande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

dels att rubrikerna närmast före 1–3 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4–7 §§ ska betecknas 5–8 §§,
dels att rubriken till förordningen, 1–3 §§ och de nya 5–8 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande

lydelse.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om
underhållsskyldighet

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar rådets för-

ordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet,
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga
om underhållsskyldighet

1 (underhållsförordningen) samt Haagkonventionen

av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn
och andra familjemedlemmar

2 (2007 års Haagkonvention).

2 §

Försäkringskassan är centralmyndighet enligt underhållsförordningen

och 2007 års Haagkonvention samt har de uppgifter som föreskrivs för
centralmyndigheter enligt förordningen och konventionen.

3 §

Centralmyndigheten ska tillhandahålla formulär för ansökan och fram-

ställan till myndigheten om biträde i ett enskilt ärende om underhållsskyldig-
het enligt underhållsförordningen.

4 §

Centralmyndigheten får trots 33 § personuppgiftslagen (1998:204) föra

över personuppgifter till en myndighet i ett land utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om det behövs för att den myndigheten ska kunna
överväga en nödvändig åtgärd enligt 2007 års Haagkonvention.

1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

2 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

SFS 2014:332

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:332

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artik-

larna 20.3, 28.3, 29.2 och 40.4 i underhållsförordningen.

6 §

En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en kopia

av ett avgörande som har meddelats av myndigheten intyga äktheten.

En domstol eller annan myndighet ska även, om någon begär det, på en

kopia av ett avgörande som omfattas av 2007 års Haagkonvention och som
meddelats av myndigheten ange om det är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 40 i underhållsförordningen utfärdas av en domstol

eller annan myndighet som har meddelat avgörandet.

7 §

En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om

underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga äktheten.

En socialnämnd ska även, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om

underhållsbidrag som omfattas av 2007 års Haagkonvention och som social-
nämnden har godkänt ange om det är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen utfärdas av den social-

nämnd som har godkänt ett avtal om underhållsskyldighet.

8 §

3

Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, bestyrka ett avtal

om underhållsbidrag.

Kronofogdemyndigheten ska även, om någon begär det, ange om ett avtal

om underhållsbidrag som omfattas av 2007 års Haagkonvention är verkställ-
bart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen utfärdas av Krono-

fogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse av tidigare 7 § 2012:149.