SFS 2014:335 Lag om ändring i jordabalken

140335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 42, 46 och 63 §§ jorda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

42 §

3

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avta-

let att upphöra i förtid,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala

hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av 55 d §
femte–sjunde styckena,

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer

än två vardagar efter förfallodagen,

3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyres-

rätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i
andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse
eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,

4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte

efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål,

5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller

lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer
i lägenheten eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att
ohyran sprids i fastigheten,

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon an-

nan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter
något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller
inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan
dröjsmål sker efter tillsägelse,

7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte

kan visa giltig ursäkt,

8. om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver

hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel och det måste anses vara av syn-
nerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverk-

samhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfa-

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2006:928.

SFS 2014:335

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:335

rande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella för-
bindelser mot ersättning.

I fall då hyran ska betalas i förskott för längre tid än en månad gäller första

stycket 2 endast om hyresgästen dröjer med att betala den på kalendermåna-
den belöpande hyran mer än två vardagar efter månadens början eller, i fråga
om hyran för första kalendermånaden under hyresförhållandet, efter förfallo-
dagen.

Uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet enligt första

stycket 6 på grund av störningar i boendet får inte ske förrän socialnämnden
underrättas enligt 25 § andra stycket.

Om det är fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller första

stycket 6 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana stör-
ningar får uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet ske utan
föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av uppsägningen ska
dock skickas till socialnämnden. Det som nu har föreskrivits om särskilt all-
varliga störningar gäller inte om det är någon till vilken lägenheten har upplå-
tits i andra hand med hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd
som åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av
lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf.

Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är av

ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om det som ligger
hyresgästen till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående
har utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott.

Sägs avtalet upp på grund av förverkande, har hyresvärden rätt till skade-

stånd.

46 §

4

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i ett fall som avses i

3 § tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till
förlängning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att

upphöra i förtid,

2. hyresgästen i annat fall har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att

avtalet skäligen inte bör förlängas,

3. huset ska rivas och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhål-

landet upphör,

4. huset ska genomgå en större ombyggnad och det inte är uppenbart att

hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för genom-
förandet av ombyggnaden samt det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyres-
förhållandet upphör,

5. lägenheten inte vidare ska användas som bostad och det inte är oskäligt

mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

6. avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en ägar-

lägenhetsfastighet och upplåtelsen inte ingår i en affärsmässigt bedriven ut-
hyrningsverksamhet samt upplåtaren har sådant intresse att förfoga över
lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta,

7. avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den med

bostadsrätt och lägenheten fortfarande innehas med sådan rätt samt bostads-
rättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen
skäligen bör flytta,

4 Senaste lydelse 2009:180.

background image

3

SFS 2014:335

8. hyresförhållandet beror av en anställning i statlig eller kommunal verk-

samhet som är förenad med bostadstvång eller av en anställning inom lantbru-
ket eller av en annan anställning, om den är av sådan art att det är nödvändigt
för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt anställningens
innehavare, samt anställningen har upphört,

9. hyresförhållandet beror av en annan anställning än som avses i 8 och

som upphört och det inte är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhållan-
det upphör samt, om hyresförhållandet har varat längre än tre år, hyresvärden
har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller

10. det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av

någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upp-
hör.

Om hyresvärden inte har meddelat hyresgästen att avtalet kan sägas upp för

det fall rättelse inte sker eller om hyresgästens åsidosättande har sin grund i
att en närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen eller någon i
hyresgästens hushåll för brott, ska detta vid skälighetsbedömningen enligt
första stycket 2 beaktas som skäl för en förlängning av avtalet.

Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar

endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas för lägen-
heten i övrigt, har hyresgästen trots första stycket rätt till sådan förlängning.

Om en bostadshyresgäst lämnar sin lägenhet eller en del av den med anled-

ning av att huset ska genomgå en större ombyggnad, ska hyresgästen om möj-
ligt ges tillfälle att efter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i huset.

63 §

5

Ett meddelande som avses i 10 §, 11 §, 14 §, 18 e §, 24 §, 25 § andra

stycket, 33 §, 42 § första stycket 3, 4 eller 6, 44 §, 46 § andra stycket, 54 §
eller 54 a § ska anses lämnat när det har avsänts i ett rekommenderat brev till
mottagarens vanliga adress. I fall som avses i 24 § är det dock tillräckligt att
meddelandet är avsänt på något annat ändamålsenligt sätt.

Om hyresgästen eller hyresvärden har lämnat uppgift om en adress dit

meddelanden ska sändas, anses den som hans eller hennes vanliga adress.
Hyresgästen får dock alltid sända meddelanden till den som är behörig att ta
emot hyra på hyresvärdens vägnar. Har hyresgästen inte lämnat någon
särskild adressuppgift, får hyresvärden sända meddelanden till den uthyrda
lägenhetens adress.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om hyresavtal som har in-

gåtts före ikraftträdandet. De tillämpas dock inte i mål och ärenden som har
inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1997:62.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014