SFS 2014:336 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

140336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 kap. 14 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

7 kap.

14 §

3

Varje medlem ska betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form

av en insats när bostadsrätt upplåts till honom eller henne. Föreningen har
dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det
anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och
avgift för andrahandsupplåtelse.

Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av med-

lemmens lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström
kan påföras medlemmen efter individuell mätning, ska beräkningen av årsav-
giften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångs-
punkt i den uppmätta förbrukningen.

En beslutad insats kan ändras enligt 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i

övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av denna lag eller någon annan författning.

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får bostadsrättsföreningen inte

ta ut upplåtelseavgift förrän efter en månad från den dag då föreningen erbju-
dit hyresgästen att få lägenheten upplåten med bostadsrätt. Intill dess sex må-
nader förflutit räknat från dagen för erbjudandet, får avgiften högst motsvara
ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen (1975:635).

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara

högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den hög-
sta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upp-
låten.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. I fråga om bostadsrättsföreningar som har bildats före ikraftträdandet

gäller 7 kap. 14 § i sin äldre lydelse intill utgången av maj 2015.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

3 Senaste lydelse 2014:319.

SFS 2014:336

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:336

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)