SFS 2014:338 Lag om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden

140338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sveriges regering och Staten Qatars regering undertecknade den 6 september
2013 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som ut-
gör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska,
arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till
denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen

träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut
den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrotts-
ärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:105, bet. 2013/14:SkU27, rskr. 2013/14:248.

SFS 2014:338

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:338

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH STATEN
QATARS REGERING OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och staten

Qatars regering, som önskar ingå ett avtal om
utbyte av upplysningar i skatteärenden, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska biträda varandra med hand-
räckning genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid administration och
verkställighet av de avtalsslutande staternas in-
terna lagstiftning avseende skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegri-
per upplysningar som kan antas vara relevanta
för fastställande, beskattning och uppbörd av
sådana skatter, för indrivning och andra exeku-
tiva åtgärder beträffande skattefordringar eller
för utredning eller åtal i skatteärenden.

Upplysningarna ska utbytas i enlighet med

bestämmelserna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättig-
heter som tillkommer personer enligt den an-
modade statens lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de
inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effek-
tivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen

i de avtalsslutande staterna av bestämmelserna
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE
OF QATAR FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION RELATING TO TAX
MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the State of Qatar, de-
siring to conclude an Agreement for the ex-
change of information relating to tax matters,
have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Contract-

ing States shall provide assistance through ex-
change of information that is foreseeably rele-
vant to the administration and enforcement of
the domestic laws of the Contracting States
concerning taxes covered by this Agreement.
Such information shall include information
that is foreseeably relevant to the determina-
tion, assessment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax claims, or
the investigation or prosecution of tax matters.

Information shall be exchanged in accord-

ance with the provisions of this Agreement and
shall be treated as confidential in the manner
provided in Article 8. The rights and safe-
guards secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the requested State re-
main applicable to the extent that they do not
unduly prevent or delay effective exchange of
information.

2. This Agreement shall not affect the appli-

cation in the Contracting States of the rules on
mutual legal assistance in criminal matters.

background image

3

SFS 2014:338

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade staten är inte skyldig att

lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontrolle-
ras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är

skatter av varje slag och beskaffenhet som tas
ut i de avtalsslutande staterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts rörande den
skattelagstiftning och de åtgärder för att in-
hämta upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämp-

ningen av detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrät-
tens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

b) ”Qatar” avser staten Qatar, och när ut-

trycket används i geografisk betydelse, staten
Qatars landområde, inre vatten, territorialhav
innefattande dess havsbotten och underlag,
luftrummet där över, den exklusiva ekono-
miska zonen och kontinentalsockeln över vilka
staten Qatar utövar suveräna rättigheter och

Article 2

Jurisdiction

A Requested State is not obligated to pro-

vide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of
persons who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this

Agreement are taxes of every kind and descrip-
tion imposed in the Contracting States.

2. This Agreement shall also apply to any

identical or substantially similar taxes imposed
after the date of signature of the Agreement in
addition to or in place of the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting States
shall notify each other of any substantial
changes to the taxation and related information
gathering measures covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less otherwise defined:

a) the term

“Sweden” means the Kingdom of

Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

b) the term

“Qatar” means the State of

Qatar, and when used in the geographical
sense, it means the State of Qatar’s lands, inter-
nal waters, territorial sea including its bed and
subsoil, the air space over them, the exclusive
economic zone and the continental shelf, over
which the State of Qatar exercises sovereign

background image

4

SFS 2014:338

jurisdiktion i enlighet med folkrättens regler
och Qatars lagar och förordningar,

c) ”avtalsslutande stat” avser Sverige eller

Qatar beroende på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser
1) i Qatar, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän

omsättning” avser ett bolag vars viktigaste
aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs
under förutsättning att dess noterade aktier fritt
kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier
kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp
eller försäljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av rös-
terna i och värdet av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som

anges i det protokoll som fogats till avtalet
eller som de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt

investeringssystem” avser alla åtaganden för
kollektiva investeringar oavsett juridisk form.
”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt
kollektivt investeringssystem” avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller andra rät-
tigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av
allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättig-

rights and jurisdiction in accordance with the
provisions of international law and Qatar’s na-
tional laws and regulations;

c) the term “Contracting State” means

Sweden or Qatar as the context requires;

d) the term “competent authority” means:
(i) in Qatar, the Minister of Finance, his au-

thorised representative or the authority which
is designated as a competent authority for the
purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

f) the term “company” means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

g) the term “publicly traded company”

means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange
provided its listed shares can be readily pur-
chased or sold by the public. Shares can be pur-
chased or sold “by the public” if the purchase
or sale of shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;

h) the term “principal class of shares” means

the class or classes of shares representing a ma-
jority of the voting power and value of the
company;

i) the term “recognised stock exchange”

means any stock exchange identified in the
Protocol attached to the Agreement or agreed
upon by the competent authorities of the Con-
tracting States;

j) the term “collective investment fund or

scheme” means any pooled investment vehicle,
irrespective of legal form. The term “public
collective investment fund or scheme” means
any collective investment fund or scheme pro-
vided the units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased, sold
or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be

background image

5

SFS 2014:338

heter i fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp,
försäljning eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av

detta avtal,

l) ”anmodande stat” avser den avtalsslutande

stat som begär upplysningar,

m) ”anmodad stat” avser den avtalsslutande

stat som har anmodats att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar”

avser lagstiftning och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande stat att inhämta och lämna be-
gärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift,

meddelande, handling eller annan dokumenta-
tion oavsett form,

p) ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden

som omfattar handlande, vilket enligt strafflag-
stiftningen i den anmodande staten kan bli
föremål för åtal,

q) ”strafflagstiftning” avser all strafflagstift-

ning som benämns som sådan i intern lagstift-
ning oberoende av om den innefattas i skatte-
lagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra
författningar.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sam-
manhanget inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
statens lagstiftning och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i
denna stat äger företräde framför den betydelse
som uttrycket har enligt annan lagstiftning i
denna stat.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade staten ska på begäran lämna upplysningar

readily purchased, sold or redeemed “by the
public” if the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted to a lim-
ited group of investors;

k) the term “tax” means any tax to which the

Agreement applies;

l) the term “applicant State” means the Con-

tracting State requesting information;

m) the term “requested State” means the

Contracting State requested to provide infor-
mation;

n) the term “information gathering meas-

ures” means laws and administrative or judicial
procedures that enable a Contracting State to
obtain and provide the requested information;

o) the term “information” means any fact,

statement or record in any form whatsoever;

p) the term “criminal tax matters” means tax

matters involving any conduct which is liable
to prosecution under the criminal laws of the
applicant State;

q) the term “criminal laws” means all crimi-

nal laws designated as such under domestic
law irrespective of whether contained in the tax
laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State,
any meaning under the applicable tax laws of
that State prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that State.

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested

State shall provide upon request information

background image

6

SFS 2014:338

för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avseende på om
det handlande som är föremål för utredning
skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade
statens lagstiftning om ett sådant handlande ut-
förts i den anmodade staten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
staten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade sta-
ten – utan hinder av att den anmodade staten
kanske inte har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål – vidta alla re-
levanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i den an-

modande staten särskilt begär det, ska den be-
höriga myndigheten i den anmodade staten – i
den utsträckning som detta är tillåtet enligt
dess interna lagstiftning – lämna upplysningar
enligt denna artikel i form av upptagande av
vittnesberättelser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande staten ska säker-

ställa att den har befogenhet att genom dess be-
höriga myndigheter på begäran och för de än-
damål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta
och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker,

andra finansiella institutioner och annan person
som agerar i egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och trustförval-
tare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bo-

lag, handelsbolag, truster, stiftelser, och andra
personer, däri inbegripet – med de begräns-
ningar som följer av artikel 2 – upplysningar
om ägarförhållandena rörande alla sådana per-
soner i en ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och förmånsta-
gare; i fråga om stiftelser, upplysningar om
stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.
Detta avtal medför inte skyldighet för de av-
talsslutande staterna att inhämta eller lämna
upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars
aktier är föremål för allmän omsättning eller i

for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated
would constitute a crime under the laws of the
requested State if such conduct occurred in the
requested State.

2. If the information in the possession of the

competent authority of the requested State is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, that State shall use all
relevant information gathering measures to
provide the applicant State with the informa-
tion requested, notwithstanding that the re-
quested State may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent

authority of the applicant State, the competent
authority of the requested State shall provide
information under this Article, to the extent al-
lowable under its domestic laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated cop-
ies of original records.

4. Each Contracting State shall ensure that

its competent authorities for the purposes spec-
ified in Article 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial

institutions, and any person acting in an agency
or fiduciary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ownership of

companies, partnerships, trusts, foundations
and other persons, including, within the con-
straints of Article 2, ownership information on
all such persons in an ownership chain; in the
case of trusts, information on settlors, trustees
and beneficiaries; and in the case of founda-
tions, information on founders, members of the
foundation council and beneficiaries. Further,
this Agreement does not create an obligation
on the Contracting States to obtain or provide
ownership information with respect to publicly
traded companies or public collective invest-

background image

7

SFS 2014:338

publika kollektiva investeringsfonder eller
publika kollektiva investeringssystem, såvida
inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att
det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta

avtal ska den behöriga myndigheten i den an-
modande staten till den behöriga myndigheten
i den anmodade staten lämna följande upplys-
ningar, för att visa att de efterfrågade upplys-
ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål

för utredning eller undersökning,

b) uppgift om de begärda upplysningarna,

däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och
i vilken form som den anmodande staten öns-
kar att få upplysningarna från den anmodade
staten,

c) det beskattningsändamål för vilket upp-

lysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade staten eller
innehas eller kontrolleras av person inom den
anmodade statens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och adress på per-

son som kan antas inneha de begärda upplys-
ningarna,

f) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande staten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande staten –
om de begärda upplysningarna fanns inom
denna stats jurisdiktion – skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning eller veder-
tagen administrativ praxis i den anmodande
staten samt att begäran är i överensstämmelse
med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande staten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade staten ska snarast möjligt lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande sta-

ment funds or schemes unless such information
can be obtained without giving rise to dispro-
portionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant

State shall provide the following information
to the competent authority of the requested
State when making a request for information
under the Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information to the re-
quest:

a) the identity of the person under examina-

tion or investigation;

b) a statement of the information sought in-

cluding its nature and the form in which the ap-
plicant State wishes to receive the information
from the requested State;

c) the tax purpose for which the information

is sought;

d) grounds for believing that the information

requested is held in the requested State or is in
the possession or control of a person within the
jurisdiction of the requested State;

e) to the extent known, the name and address

of any person believed to be in possession of
the requested information;

f) a statement that the request is in conform-

ity with the law and administrative practices of
the applicant State, that if the requested infor-
mation was within the jurisdiction of the appli-
cant State then the competent authority of the
applicant State would be able to obtain the in-
formation under the laws of the applicant State
or in the normal course of administrative prac-
tice and that it is in conformity with this Agree-
ment;

g) a statement that the applicant State has

pursued all means available in its own territory
to obtain the information, except those that
would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested

State shall forward the requested information
as promptly as possible to the applicant State.

background image

8

SFS 2014:338

ten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska
den behöriga myndigheten i den anmodade sta-
ten:

a) Till den behöriga myndigheten i den an-

modande staten skriftligen bekräfta mottagan-
det av begäran och inom 60 dagar efter motta-
gandet underrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande staten om eventuella brister i
begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den an-

modade staten inte har kunnat inhämta och
lämna de begärda upplysningarna inom 90 da-
gar från det att begäran togs emot, däri inbegri-
pet om det föreligger förhinder att tillhanda-
hålla upplysningarna eller om den behöriga
myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den anmodande
staten om detta och ange skälen för att den inte
kunnat inhämta och tillhandahålla upplysning-
arna, vilka hinder som föreligger eller skälen
för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar

1. En avtalsslutande stat får tillåta att före-

trädare för den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten närvarar i den först-
nämnda staten för att höra fysiska personer och
granska handlingar efter skriftligt medgivande
av de berörda personerna. Den behöriga myn-
digheten i den förstnämnda parten ska, efter
samråd med berörda personer, meddela den be-
höriga myndigheten i den sistnämnda staten
om tid och plats för mötet med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten

i en avtalsslutande stat får den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande staten till-
låta att företrädare för den behöriga myndighe-
ten i den förstnämnda staten är närvarande vid
skatteutredning i den sistnämnda staten till den
del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat

To ensure a prompt response, the competent
authority of the requested State shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to

the competent authority of the applicant State
and shall notify the competent authority of the
applicant State of deficiencies in the request, if
any, within 60 days of the receipt of the re-
quest.

b) If the competent authority of the re-

quested State has been unable to obtain and
provide the information within 90 days of re-
ceipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it
refuses to furnish the information, it shall im-
mediately inform the applicant State, explain-
ing the reason for its inability, the nature of the
obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting State may allow represent-

atives of the competent authority of the other
Contracting State to enter the territory of the
first-mentioned State to interview individuals
and examine records with the written consent
of the persons concerned. The competent au-
thority of the first-mentioned State shall, after
consultation with the persons concerned, notify
the competent authority of the second-
mentioned State of the time and place of the
meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority

of a Contracting State, the competent authority
of the other Contracting State may allow repre-
sentatives of the competent authority of the
first-mentioned State to be present at the ap-
propriate part of a tax examination in the
second-mentioned State.

3. If the request referred to in paragraph 2 is

acceded to, the competent authority of the Con-

background image

9

SFS 2014:338

som utför utredningen snarast möjligt under-
rätta den behöriga myndigheten i den andra
staten om tid och plats för utredningen, om den
myndighet eller person som bemyndigats att
utföra utredningen samt om de förfaranden och
villkor som fastställts för utförandet av utred-
ningen. Alla beslut beträffande utförandet av
utredningen ska fattas av den stat som utför ut-
redningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade staten har inte skyldighet

att inhämta eller lämna upplysningar som den
anmodande staten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning.
Den behöriga myndigheten i den anmodade
staten får avslå en begäran när begäran inte har
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att lämna upplysningar som skulle röja han-
dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet el-
ler kommersiell hemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av
detta, ska upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hemligheter el-
ler sådant förfaringssätt endast på grund av att
de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juri-

disk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under pågå-

ende eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade staten får avslå en begäran

om upplysningar om lämnandet av upplys-

tracting State conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the competent
authority of the other State about the time and
place of the examination, the authority or offi-
cial designated to carry out the examination
and the procedures and conditions required for
the conduct of the examination. All decisions
with respect to the conduct of the tax examina-
tion shall be made by the State conducting the
examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested State shall not be required

to obtain or provide information that the appli-
cant State would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the administration or
enforcement of its own tax laws. The compe-
tent authority of the requested State may de-
cline to assist where the request is not made in
conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting State the obliga-
tion to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professsional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, information of
the type referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in
that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting State the obliga-
tion to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where such
communications are:

a) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice; or

b) produced for the purposes of use in exist-

ing or contemplated legal proceedings.

4. The requested State may decline a request

for information if the disclosure of the infor-

background image

10

SFS 2014:338

ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte av-

slås på grund av att den skattefordran som för-
anleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade staten får avslå en begäran

om upplysningar om den anmodande staten har
begärt upplysningarna för administration eller
verkställighet av en bestämmelse i den anmo-
dande statens skattelagstiftning, eller därmed
sammanhängande krav, som under samma för-
hållanden diskriminerar en medborgare i den
anmodade staten i förhållande till en medbor-
gare i den anmodande staten. Sådan icke-
beskattning eller undantag från beskattning av
medborgare i Qatar som följer av Qatars skat-
telagstiftning ska dock inte anses som sådan
diskriminering som avses i denna bestäm-
melse.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtals-

slutande stat med stöd av detta avtal ska hållas
hemliga på samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande statens jurisdiktion som har befatt-
ning med beskattning eller uppbörd av, exeku-
tiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana personer eller myn-
digheter ska använda dessa upplysningar en-
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna
får inte yppas för annan person, institution eller
myndighet eller annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av den behöriga
myndigheten i den anmodade staten.

mation would be contrary to public policy (or-
dre public).

5. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

6. The requested State may decline a request

for information if the information is requested
by the applicant State to administer or enforce
a provision of the tax law of the applicant
State, or any requirement connected therewith,
which discriminates against a national of the
requested State as compared with a national of
the applicant State in the same circumstances.
However, the non-taxation or exemption of
Qatari nationals under Qatari tax law shall not
be regarded as a discrimination in the meaning
of this paragraph.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting

State under this Agreement shall be treated as
confidential in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and may be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) in the jurisdiction of the Contracting
State concerned with the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use such in-
formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. The informa-
tion may not be disclosed to any other person
or entity or authority or any other jurisdiction
without the express written consent of the com-
petent authority of the requested State.

background image

11

SFS 2014:338

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande staternas behöriga myn-

digheter ska komma överens om fördelningen
av uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 10

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan de avtalsslutande staterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande staternas behöriga myn-

digheter får, utöver vad som framgår av punkt
1, ömsesidigt komma överens om förfarandena
för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande staternas behöriga myn-

digheter får träda i direkt förbindelse med var-
andra i syfte att träffa överenskommelse med
stöd av denna artikel.

Artikel 11

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

på diplomatisk väg underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande
stat som krävs för att detta avtal ska träda i
kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser
har tagits emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen

för ikraftträdandet, och

b) i alla andra ärenden som omfattas av arti-

kel 1, för beskattningsår som börjar på dagen
för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller
då något beskattningsår inte föreligger, för
skatteanspråk som uppkommer på dagen för
ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing

assistance shall be agreed by the competent
authorities of the Contracting States.

Article 10

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between

the Contracting States regarding the implemen-
tation or interpretation of the Agreement, the
competent authorities shall endeavour to re-
solve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to

in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting States may mutually agree on the
procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purposes of reaching
agreement under this Article.

Article 11

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify

the other in writing through diplomatic chan-
nels of the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into force of this
Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have ef-
fect:

a) for criminal tax matters, from the date of

entry into force; and

b) for all other matters covered in Article 1,

for taxable periods beginning on or after the
date on which the Agreement enters into force,
or where there is no taxable period, for all
charges to tax arising on or after the date on
which the Agreement enters into force.

background image

12

SFS 2014:338

Artikel 12

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera av-
talsslutande staten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom underrät-
telse härom till den andra avtalsslutande staten.
I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla den första dagen i den månad som föl-
jer närmast efter utgången av den sexmåna-
dersperiod som följer efter den dag då under-
rättelsen om uppsägning togs emot av den
andra avtalsslutande staten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslu-

tande staterna vara fortsatt bundna av bestäm-
melserna i artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Paris, den 6 september 2013, i

två exemplar på svenska, arabiska och engel-
ska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I
händelse av någon skiljaktighet, ska den engel-
ska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Martin Rahm

För Staten Qatars regering

Moftah Jassim Al Moftah

Protokoll

till avtalet mellan Konungariket Sveriges

regering och staten Qatars regering om utbyte
av upplysningar i skatteärenden.

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination to the other Con-
tracting State. In such case, the Agreement
shall cease to have effect on the first day of the
month following the end of the period of six
months after the date of receipt of notice of ter-
mination by the other Contracting State.

2. In the event of termination, both Contract-

ing States shall remain bound by the provisions
of Article 8 with respect to any information ob-
tained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Agree-
ment.

Done at Paris this 6th day of September

2013, in duplicate in the Swedish, Arabic and
English languages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence, the
English text shall prevail.

For the Government of the
Kingdom of Sweden

Martin Rahm

For the Government of the
State of Qatar

Moftah Jassim Al Moftah

Protocol

to the Agreement between the Government

of the Kingdom of Sweden and the Govern-
ment of the State of Qatar for the exchange of
information relating to tax matters.

background image

13

SFS 2014:338

Vid tidpunkten för undertecknandet av avta-

let mellan Konungariket Sveriges regering och
staten Qatars regering (”de avtalsslutande sta-
terna”) om utbyte av upplysningar i skatteären-
den (nedan kallat ”avtalet”), har de avtalsslu-
tande staterna kommit överens om följande be-
stämmelse, som ska utgöra en del av avtalet:

Beträffande artikel 4, punkten 1 i), ska Qatar

Exchange i Qatar (

ر طق ة صروب) och

NASDAQ OMX Stockholm Stock Exchange
(”Stockholmsbörsen”) anses utgöra erkända
aktiebörser.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Paris, den 6 september 2013, i

två exemplar på svenska, arabiska och engel-
ska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I
händelse av någon skiljaktighet, ska den engel-
ska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Martin Rahm

För Staten Qatars regering

Moftah Jassim Al Moftah

On the occasion of the signing of the Agree-

ment between the Government of the Kingdom
of Sweden and the Government of the State of
Qatar (the “Contracting States”) for the ex-
change of information relating to tax matters
(hereinafter referred to as “the Agreement”),
the Contracting States have agreed upon the
following provision, which shall form an inte-
gral part of the Agreement:

With respect to paragraph 1(i) of Article 4, it

is understood that the Qatar Exchange
(

ر طق ة صروب) in Qatar and the NASDAQ

OMX Stockholm Stock Exchange (“Stock-
holmsbörsen”) in Sweden shall be considered
as recognised stock exchanges.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Proto-
col.

Done at Paris, this 6th day of September

2013, in duplicate in the Swedish, Arabic and
English languages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence,
the English text shall prevail.

For the Government of the
Kingdom of Sweden

Martin Rahm

For the Government of the
State of Qatar

Moftah Jassim Al Moftah

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014