SFS 2014:341 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

140341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beslut i särskilda regeringsärenden;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende

får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsfor-
men.

2 §

I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant be-

slut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är
olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning för freds-

främjande verksamhet,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska

militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg

och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska stats-
fartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium

samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014, då lagen (1974:613) om

handläggningen av vissa regeringsärenden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:179, bet. 2013/14:KU38, rskr. 2013/14:241.

SFS 2014:341

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014