SFS 2014:342 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

140342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 6 kap. 10 §, 7 kap. 1–8 §§, 9 kap. 2 § och 10 kap. 1 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, av följande

lydelse.

1 kap.

9 §

Om Tullverket vid tillämpningen av tullagstiftningen, Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om
kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen

2 eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni
2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003

3 ska underrätta någon

om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgiv-
ning. Delgivning bör användas bara om det är påkallat med hänsyn till om-
ständigheterna.

6 kap.

10 §

4

I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse

som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de transport-
medel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tullmyn-
digheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239–247 i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt att
för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit granska
handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för
kontroll av att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om

1 Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.

2 EUT L 309, 25.11.2005, s. 9 (Celex 32005R1889).

3 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

4 Senaste lydelse 2011:296.

SFS 2014:342

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:342

tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande
av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 får Tullverket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan för-

varas,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områden

på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning förva-
ras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EU:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel finns i 7 a kap.
Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

7 kap.

1 §

5

Bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella

rättigheter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/
2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immate-
riella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

Uttryck som används i detta kapitel har den innebörd som anges i förord-

ning (EU) nr 608/2013.

2 §

6

Tullverket utser den enhet inom verket som enligt artikel 5.1 i förord-

ning (EU) nr 608/2013 är behörig att ta emot och behandla ansökningar.

3 §

Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om sitt beslut enligt

artikel 11.3, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013. En sådan underrättelse
ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tullverket

1. fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett be-

slut enligt artikel 11.3 eller 16 i den förordningen, eller

2. tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 13 i den förordningen.

4 §

7

Tullverket ska underrätta innehavaren av ett beslut om följande beslut

som verket fattar enligt förordning (EU) nr 608/2013:

1. beslut att avslå eller avvisa en begäran enligt artikel 12.1 om förläng-

ning, eller

2. beslut enligt artikel 12.5 att återkalla eller ändra ett beslut om förläng-

ning.

En sådan underrättelse ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att Tull-

verket

1. tagit emot en sådan begäran som avses i artikel 12.1, eller
2. fått kännedom om de omständigheter som kan ligga till grund för ett be-

slut enligt artikel 12.5.

5 Senaste lydelse 2006:423.

6 Senaste lydelse 2006:423.

7 Senaste lydelse 2006:423.

background image

3

SFS 2014:342

5 §

8

Uppkommer en skada på en vara vid en sådan inspektion som avses i

artikel 19.1 i förordning (EU) nr 608/2013, ansvarar den som inspekterar
varan för skadan.

6 §

9

Frågor om huruvida en vara gör intrång i en immateriell rättighet och

hur det ska förfaras med varorna i sådant fall prövas av domstol enligt vad
som gäller för den immateriella rättigheten i fråga.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att uppskov med fri-

görande eller kvarhållande av varor ska upphöra.

Tullverket ska verkställa lagakraftvunna domar och beslut från domstolen

om frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande uppskjutits
eller som kvarhålls av Tullverket.

7 §

När det finns en lagakraftvunnen dom eller ett beslut om förstöring av

eller annan åtgärd med varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls
kvar av Tullverket, har innehavaren av ett beslut rätt till ersättning för sina
kostnader i samband med Tullverkets ingripande mot varorna.

Ersättningsskyldig enligt första stycket är den som domstolens beslut har

gått emot. Kan ersättningskravet riktas mot flera personer, har dessa ett soli-
dariskt ansvar att ersätta innehavaren av beslutet.

8 §

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. den begäran som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 608/2013,
2. provtagning enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 608/2013,
3. samtycke enligt artikel 26.5 i förordning (EU) nr 608/2013, samt
4. verkställighet av domar och beslut enligt 6 § tredje stycket.

9 kap.

2 §

11

Följande beslut av Tullverket får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol:

1. beslut enligt tullagstiftningen,
2. beslut enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1889/2005, och
3. beslut enligt artikel 7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i förord-

ning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte uppfyller
villkoren i artikel 5.3 i den förordningen.

Tullverkets eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning eller

befrielse enligt 5 kap. 13 § fjärde stycket eller 19 § överklagas hos reger-
ingen.

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

8 Senaste lydelse 2006:423.

9 Senaste lydelse 2006:423.

10 Senaste lydelse 2006:423.

11 Senaste lydelse 2011:1258.

background image

4

SFS 2014:342

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 kap.

1 §

12

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullag-

stiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordningen (EG) nr
1889/2005 jämförd med 7 a kap. 2 § döms för tullförseelse till böter. Det-
samma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som
Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen

1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål för
förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket

eller

3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

12 Senaste lydelse 2007:271.