SFS 2014:343 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

140343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 67�69 §§ tullförordningen (2000:1306) ska ha

följande lydelse.

67 §

1

Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till

Europeiska kommissionen om behörig tullenhet som föreskrivs i artikel 5.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni
2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003

2.

68 §

När Tullverket har fått en underrättelse från innehavaren av ett beslut

om att ett förfarande har inletts vid behörig domstol för att fastställa om ett in-
trång har gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta domstolen om
sitt ingripande beträffande de varor som misstänks göra intrång.

69 §

Den domstol som har fått en underrättelse enligt 68 § ska informera

Tullverket om sina beslut i frågan samt om besluten har överklagats eller
vunnit laga kraft.

Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett överklagande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:913.

2 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

SFS 2014:343

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014