SFS 2014:343 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

140343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OGELJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OGELJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OGELJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OGELJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OGELJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i tullf�rordningen (2000:1306);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6769 �� tullf�rordningen (2000:1306) ska ha</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>67 �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Tullverket ska fullg�ra den skyldighet att l�mna uppgifter till</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Europeiska kommissionen om beh�rig tullenhet som f�reskrivs i artikel 5.1 i<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni<br/>2013 om tullens s�kerst�llande av skyddet f�r immateriella r�ttigheter och<br/>upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1383/2003</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft14">2.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>68 �</b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r Tullverket har f�tt en underr�ttelse fr�n innehavaren av ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">om att ett f�rfarande har inletts vid beh�rig domstol f�r att fastst�lla om ett in-<br/>tr�ng har gjorts i en immateriell r�ttighet, ska verket underr�tta domstolen om<br/>sitt ingripande betr�ffande de varor som misst�nks g�ra intr�ng.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>69 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Den domstol som har f�tt en underr�ttelse enligt 68 � ska informera</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Tullverket om sina beslut i fr�gan samt om besluten har �verklagats eller<br/>vunnit laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller ocks� den domstol som ska pr�va ett �verklagande.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:913.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:343</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i tullf�rordningen (2000:1306);

utf�rdad den 15 maj 2014.

Regeringen f�reskriver att 6769 �� tullf�rordningen (2000:1306) ska ha

f�ljande lydelse.

67 �

1

Tullverket ska fullg�ra den skyldighet att l�mna uppgifter till

Europeiska kommissionen om beh�rig tullenhet som f�reskrivs i artikel 5.1 i
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni
2013 om tullens s�kerst�llande av skyddet f�r immateriella r�ttigheter och
upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1383/2003

2.

68 �

N�r Tullverket har f�tt en underr�ttelse fr�n innehavaren av ett beslut

om att ett f�rfarande har inletts vid beh�rig domstol f�r att fastst�lla om ett in-
tr�ng har gjorts i en immateriell r�ttighet, ska verket underr�tta domstolen om
sitt ingripande betr�ffande de varor som misst�nks g�ra intr�ng.

69 �

Den domstol som har f�tt en underr�ttelse enligt 68 � ska informera

Tullverket om sina beslut i fr�gan samt om besluten har �verklagats eller
vunnit laga kraft.

F�rsta stycket g�ller ocks� den domstol som ska pr�va ett �verklagande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:913.

2 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

SFS 2014:343

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;