SFS 2014:344 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 9 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

9 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12

juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003

2 finns bestämmelser

om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.

2 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

SFS 2014:344

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014