SFS 2014:345 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

140345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 22 § naturgasförordningen (2006:1043) ska ha

följande lydelse.

22 §

1

Den som bedriver överföring av naturgas ska hålla Swedegas AB kon-

tinuerligt underrättat om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och
reglerstationer och om sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det
västsvenska naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas ska också hålla Swedegas AB un-

derrättat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver överföring av naturgas ska utan dröjsmål underrätta

Swedegas AB om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan
påverka driften av det västsvenska naturgassystemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:210.

SFS 2014:345

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014