SFS 2014:346 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

140346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa
avgifter på naturgasområdet;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 7 och 9 §§ förordningen (2008:1330) om vissa

avgifter på naturgasområdet ska ha följande lydelse.

7 §

1

För en innehavare av överföringsledningar uppgår tillsynsavgiften per

kalenderår till 0,1125 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta
gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslut-
ningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,225 öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår

avgiften per kalenderår till 0,225 öre per normalkubikmeter överförd natur-
gas.

9 §

2

För en innehavare av överföringsledningar uppgår försörjningstrygg-

hetsavgiften per kalenderår till 0,0875 öre per normalkubikmeter överförd
naturgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till
samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,175 öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår

avgiften per kalenderår till 0,175 öre per normalkubikmeter överförd natur-
gas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:277.

2 Senaste lydelse 2009:859.

SFS 2014:346

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014