SFS 2014:347 Förordning om energikartläggning i stora företag

140347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om energikartläggning i stora företag;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning tekniskt möjlig

och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och uttryck i denna förordning har
samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag.

2 §

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet och

prövar frågor enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
och enligt denna förordning.

Omräkning av finansiella belopp

3 §

Vid bedömning av om ett företag är att anse som ett stort företag ska be-

loppen för årsomsättning och balansomslutning räknas om till svenska kronor
enligt den valutakurs som gäller på dagen för räkenskapsårets utgång.

Krav på certifiering

4 §

De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses i 4 §

lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den person som
avses i 5 § samma lag ska ha certifierats av någon som är ackrediterad för
uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En certifiering enligt första stycket ska vara tidsbegränsad.

5 §

En person från ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet ska anses uppfylla kraven i 4 § om han eller hon

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:347

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:347

har certifierats eller på annat sätt kvalificerats för att göra energikartlägg-
ningar i det egna landet enligt bestämmelser som tagits fram med anledning
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober
2012 om energieffektivitet.

6 §

Energimyndigheten ska säkerställa att det finns en förteckning över per-

soner som är certifierade enligt 4 § för att göra energikartläggningar. Om be-
gäran inkommer från en person som avses i 5 § ska myndigheten säkerställa
att även denne får ingå i förteckningen.

Förteckningen som avses i första stycket ska även innehålla information

om vem som har utfärdat certifikatet och enligt vilka bestämmelser det har ut-
färdats.

Krav på oberoende

7 §

Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om energikartläggning i

stora företag får inte vara närstående till den som anlitar honom eller henne.

Om personen som avses i första stycket inte är anställd i företaget som ska

kartläggas, får han eller hon inte heller ha eller ha haft uppdrag hos den som
anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna vid energi-
kartläggningen därigenom påverkas.

Om personen som avses i första stycket är anställd i företaget som ska kart-

läggas, får han eller hon inte vara direkt delaktig i den verksamhet som ska
kartläggas.

Energikartläggningens innehåll

8 §

En energikartläggning ska innehålla uppgifter om

1. byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning och om verk-

samhetsenergi inklusive energianvändning för transporter, och

2. förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för

att effektivisera energianvändningen.

Uppgifterna om energianvändning enligt första stycket 1 ska vara aktuella,

uppmätta och spårbara. Uppgifterna ska ge en tillförlitlig bild av energian-
vändningen och kunna ligga till grund för förslag enligt första stycket 2.

Åtgärdsförslagen enligt första stycket 2 ska bygga på en analys av livscy-

kelkostnaderna och, om detta inte är möjligt, på återbetalningsperioder och
bestå av detaljerade och validerade beräkningar.

Uppföljning och utvärdering

9 §

Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in upp-

gifter om energianvändning enligt 8 § första stycket 1 och om förslag till kost-
nadseffektiva åtgärder enligt 8 § första stycket 2. Myndigheten får även be-
gära in andra uppgifter som behövs för uppföljningen och utvärderingen.

Bemyndigande

10 §

Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering

enligt 4 § och om särskilda krav på kompetens hos organ som ackrediteras för
certifiering enligt samma paragraf.

background image

3

SFS 2014:347

Energimyndigheten får även meddela ytterligare föreskrifter om oberoende

enligt 7 § och om hur energikartläggningen ska göras, vad den ska innehålla
och hur uppgifterna ska redovisas i rapporten från kartläggningen.

Överklagande

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får
dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014