SFS 2014:348 Förordning om energimätning i byggnader

140348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om energimätning i byggnader;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen

(2014:267) om energimätning i byggnader.

2 §

De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om energimätning i byggna-

der gäller inte lägenheter som förses med naturgas enbart för matlagningsän-
damål.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:348

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;