SFS 2014:350 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

140350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1999:716) om mätning, be-

räkning och rapportering av överförd el ska införas två nya paragrafer, 9 a och
18 b §§, av följande lydelse.

9 a §

På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt

sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har
utsett.

18 b §

På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag

som den berörda elanvändaren har utsett.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:350

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014