SFS 2014:351 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

140351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OLENPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OLENPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:OLENPO+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:OLENPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OLENPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OLENPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OLENPL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1118) med <br/>instruktion f�r Energimarknadsinspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 1 � f�rordningen (2007:1118) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Energimarknadsinspektionen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft10">Energimarknadsinspektionens uppgifter �r att</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ansvara f�r tillsynen, regelgivningen och tillst�ndspr�vningen enligt el-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa<br/>r�rledningar, och f�r tillsynen och regelgivningen enligt fj�rrv�rmelagen<br/>(2008:263) samt f�r tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot<br/>marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. uppr�tta och offentligg�ra en tillsynspolicy,<br/>3. inom sitt verksamhetsomr�de verka f�r<br/>a) energieffektivitet och effektiv konkurrens p� el- och naturgasmark-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">naderna,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser p� fj�rrv�rmemark-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">naderna,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) att st�rka el-, naturgas- och fj�rrv�rmekundernas st�llning och m�jlig-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ra aktiva valm�jligheter genom l�ttillg�nglig och tillf�rlitlig information,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. fr�mja energikonsumenters r�ttigheter genom att i samr�d med Konsu-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mentverket samordna uppr�ttandet av svar avseende Europeiska kommissio-<br/>nens checklista, offentligg�ra samt h�lla checklistan fortsatt aktuell,</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�lja och analysera utvecklingen p� el-, naturgas- och fj�rrv�rmemarkna-</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">derna och l�mna f�rslag till �ndringar i regelverk eller till andra �tg�rder f�r<br/>att fr�mja marknadernas funktion,</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. inom sitt omr�de fullg�ra uppgifter som f�ljer av<br/>a) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2006 om �tg�rder f�r att trygga elf�rs�rjning och infrastrukturinvesteringar,</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 713/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">13 juli 2009 om inr�ttande av en byr� f�r samarbete mellan energitillsyns-<br/>myndigheter,</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande elhandel<br/>och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003,</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om<br/>energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om<br/>upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv<br/>2013/12/EU.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:486.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:351</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:351</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om upp-<br/>h�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om upph�vande av<br/>direktiv 2003/54/EG, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">f) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas och om upp-<br/>h�vande av direktiv 2003/55/EG, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">g) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1227/2011 av den</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">25 oktober 2011 om integritet och �ppenhet p� grossistmarknaderna f�r en-<br/>ergi,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. f�r Sveriges r�kning delta i utvecklingen av marknaderna f�r el och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">naturgas inom Norden och EU,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byr�n f�r sam-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">arbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka f�r en harmonisering<br/>av regelverk s� att likv�rdiga f�ruts�ttningar skapas p� marknaderna f�r el<br/>och naturgas inom Norden och EU,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt d�r konsumenter av el</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och naturgas kan f� tillg�ng till all n�dv�ndig information om g�llande lag-<br/>stiftning, sina r�ttigheter och m�jligheter till tvistl�sning i h�ndelse av en<br/>tvist, och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. fr�mja efterfr�geflexibilitet p� elmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1118) med
instruktion f�r Energimarknadsinspektionen;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Regeringen f�reskriver

1 att 1 � f�rordningen (2007:1118) med instruktion

f�r Energimarknadsinspektionen ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Energimarknadsinspektionens uppgifter �r att

1. ansvara f�r tillsynen, regelgivningen och tillst�ndspr�vningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa
r�rledningar, och f�r tillsynen och regelgivningen enligt fj�rrv�rmelagen
(2008:263) samt f�r tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,

2. uppr�tta och offentligg�ra en tillsynspolicy,
3. inom sitt verksamhetsomr�de verka f�r
a) energieffektivitet och effektiv konkurrens p� el- och naturgasmark-

naderna,

b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser p� fj�rrv�rmemark-

naderna,

c) att st�rka el-, naturgas- och fj�rrv�rmekundernas st�llning och m�jlig-

g�ra aktiva valm�jligheter genom l�ttillg�nglig och tillf�rlitlig information,

4. fr�mja energikonsumenters r�ttigheter genom att i samr�d med Konsu-

mentverket samordna uppr�ttandet av svar avseende Europeiska kommissio-
nens checklista, offentligg�ra samt h�lla checklistan fortsatt aktuell,

5. f�lja och analysera utvecklingen p� el-, naturgas- och fj�rrv�rmemarkna-

derna och l�mna f�rslag till �ndringar i regelverk eller till andra �tg�rder f�r
att fr�mja marknadernas funktion,

6. inom sitt omr�de fullg�ra uppgifter som f�ljer av
a) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om �tg�rder f�r att trygga elf�rs�rjning och infrastrukturinvesteringar,

b) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 713/2009 av den

13 juli 2009 om inr�ttande av en byr� f�r samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter,

c) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av den

13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande elhandel
och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv
2013/12/EU.

2 Senaste lydelse 2013:486.

SFS 2014:351

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:351

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

d) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och om upp-
h�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005,

e) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om upph�vande av
direktiv 2003/54/EG,

f) Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas och om upp-
h�vande av direktiv 2003/55/EG, och

g) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1227/2011 av den

25 oktober 2011 om integritet och �ppenhet p� grossistmarknaderna f�r en-
ergi,

7. f�r Sveriges r�kning delta i utvecklingen av marknaderna f�r el och

naturgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byr�n f�r sam-

arbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka f�r en harmonisering
av regelverk s� att likv�rdiga f�ruts�ttningar skapas p� marknaderna f�r el
och naturgas inom Norden och EU,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r

kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag,

10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt d�r konsumenter av el

och naturgas kan f� tillg�ng till all n�dv�ndig information om g�llande lag-
stiftning, sina r�ttigheter och m�jligheter till tvistl�sning i h�ndelse av en
tvist, och

11. fr�mja efterfr�geflexibilitet p� elmarknaden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;