SFS 2014:351 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

140351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 1 § förordningen (2007:1118) med instruktion

för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa
rörledningar, och för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen
(2008:263) samt för tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,

2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,
3. inom sitt verksamhetsområde verka för
a) energieffektivitet och effektiv konkurrens på el- och naturgasmark-

naderna,

b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemark-

naderna,

c) att stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjlig-

göra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information,

4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med Konsu-

mentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kommissio-
nens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,

5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarkna-

derna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller till andra åtgärder för
att främja marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter,

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

2 Senaste lydelse 2013:486.

SFS 2014:351

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:351

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

d) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1775/2005,

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 2003/54/EG,

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upp-
hävande av direktiv 2003/55/EG, och

g) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den

25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för en-
ergi,

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och

naturgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för sam-

arbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering
av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el
och naturgas inom Norden och EU,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el

och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om gällande lag-
stiftning, sina rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av en
tvist, och

11. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)