SFS 2014:352 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

140352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt
stöd till energikartläggning;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd

till energikartläggning ska ha följande lydelse.

5 § Stöd får inte lämnas om

1. energikartläggningen omfattar en byggnadsägares skyldigheter enligt

lagen (2006:985) om energideklarationer,

2. företaget deltar i program för energieffektivisering enligt lagen

(2004:1196) om program för energieffektivisering, eller

3. företaget omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning enligt

lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:352

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014