SFS 2014:353 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

140353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 3 och 5 §§ förordningen (2010:853) om ur-

sprungsgarantier för el ska ha följande lydelse.

3 §

2

Ursprungsgarantier får avse el från förnybara energikällor, högeffektiv

kraftvärme, kärnkraft, torvförbränning och fossila energikällor samt övrig el
enligt följande definitioner:

el från förnybara energikällor: el som produceras med förnybara, icke-

fossila energikällor, vilka är vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luft-
värme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi,
vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas,

aerotermisk energi: energi lagrad i form av värme i omgivningsluften,
geotermisk energi: energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan,
hydrotermisk energi: energi lagrad i form av värme i ytvattnet,
biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegeta-
biliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri
inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av
industriavfall och kommunalt avfall,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa,
el från högeffektiv kraftvärme: kraftvärmeproducerad el så som den be-

stäms i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 okto-
ber 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i
lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU,

el från kärnkraft: el som framställs i en kärnkraftsreaktor,
el från torvförbränning: el som produceras genom förbränning av torv,
el från fossila energikällor: el som produceras med icke förnybara energi-

källor såsom kol, olja och naturgas, och

övrig el: el från någon annan energikälla än de som definierats ovan.

5 § Om ursprungsgarantin avser el från högeffektiv kraftvärme ska ur-
sprungsgarantin utöver vad som anges i 4 § även innehålla uppgifter om

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

2 Senaste lydelse 2012:4.

SFS 2014:353

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:353

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. energikällans lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet),
2. mängden och användningen av den värme som framställts genom kraft-

värmeprocessen,

3. primärenergibesparing som beräknats enligt fastställda referensvärden

för effektivitet och enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU, och

4. anläggningens nominella elektriska och termiska effektivitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)