SFS 2014:354 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

140354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i elförordningen (2013:208) ska införas en

ny paragraf, 19 a §, och närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Efterfrågeflexibilitet

19 a §

Nätmyndigheten ska årligen sammanställa och offentliggöra de tek-

niska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form
av ändrad elförbrukning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:354

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014