SFS 2014:355 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

140355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd

2

dels att nuvarande 25 c och 25 d §§ ska betecknas 25 d och 25 e §§,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 c §, av följande lydelse.

25 c §

En anmälan som avser en anläggning där en kostnads-nyttoanalys

ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet, ska utöver det som anges i 25 § innehålla

1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts

enligt den lagen, och

2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

2 Senaste lydelse av
25 c § 2013:262.
25 d § 2013:262.

SFS 2014:355

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014