SFS 2014:357 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 25 kap. 11 § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

11 §

3

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kom-

mun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett lands-

ting till en annan sådan myndighet i samma landsting,

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en

enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring
i patientdatalagen (2008:355),

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en

kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller
framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om
det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde li-
der men om uppgiften röjs, eller

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjuk-

domar i brottmål,

– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler, eller

– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25, rskr. 2013/14:243.

2 Jfr kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om in-
formationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda
för transplantation (EUT L 275, 10.10.2012, s. 27, Celex 32012L0025).

3 Senaste lydelse 2010:214.

SFS 2014:357

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:357

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

;