SFS 2014:359 Förordning om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

140359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2004:105) om statlig kredit-

garanti för lån för bostadsbyggande m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Boverket får lämna statlig garanti (kreditgaranti) till kreditinstitut en-

ligt denna förordning. Kreditgarantin får avse lån till

1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus,
2. ny- eller ombyggnad av egnahem eller ägarlägenheter,
3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som innebär

nytillskott av ägarlägenheter, och

4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken för

tidigare lämnad garanti.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:548.

SFS 2014:359

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014