SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

140360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönstringslagen (1983:929);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mönstringslagen

(1983:929)

dels att 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 23 a och 23 b §§, av föl-

jande lydelse.

18 §

Sjömän ska genomgå regelbundna läkarundersökningar. Efter en

undersökning ska läkaren utfärda ett särskilt intyg (läkarintyg).

Läkarintyg för sjömän som omfattas av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbild-
ning av sjöfolk (omarbetning)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2012/35/EU

4, får endast utfärdas till den som har ansökt om ett

sådant intyg efter det att han eller hon fyllt 16 år.

För sjömän på fartyg som uteslutande används i inre fart får läkarundersök-

ningen begränsas till syn- och hörselförmåga.

23 a §

Rätt att få uppgifter ur sjömansregistret om statusen på behörighets-

bevis, intyg om erkännande, dispenser och certifikat har på begäran

1. en medlemsstat i EU eller en stat som har tillträtt den internationella

sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning, certi-
fiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen) när det gäller
uppgifter som den staten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt direktiv
2008/106/EG eller STCW-konventionen,

2. ett fartygs ägare eller redare när det gäller uppgifter för att kontrollera

utbildningen eller behörigheten hos sjömän som är anställda av ägaren eller
redaren eller som någon av dem avser att anställa,

3. fackliga organisationer,
4. utbildningsanordnare,
5. bemanningsföretag, och
6. Kustbevakningen och Sjöfartsverket.

1 Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om
ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk (EUT L 343,
14.12.2012, s. 78, Celex 32012L0035).

3 EUT L 323, 3.12.2008, s. 33 (Celex 32008L0106).

4 EUT L 343, 14.12.2012, s. 78 (Celex 32012L0035).

SFS 2014:360

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:360

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

23 b §

Transportstyrelsen får medge direktåtkomst till den som har rätt att

få uppgifter enligt 23 a § för sådana uppgifter som avses i den paragrafen.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)