SFS 2014:361 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 3 a § samt rubriken närmast

före 22 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha föl-
jande lydelse.

22 kap.

Sekretessbrytande bestämmelser

2

3 a §

3

Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte att uppgift lämnas

till en enskild enligt vad som föreskrivs i 23 a § 2–5 mönstringslagen
(1983:929).

Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av foto-

grafisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivningsföretag.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229.

2 Senaste lydelse 2010:1982.

3 Senaste lydelse 2010:1982.

SFS 2014:361

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014