SFS 2014:362 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

140362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 13 c § förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska ha följande lydelse.

13 c §

1

Delegationen för sjöfartsstöd är beslutför när ordföranden och minst

hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1836. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2014:362

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014