SFS 2014:363 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

140363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

2 ska införas sex nya paragrafer, 18 a, 19 a–19 c, 23 och 24 d §§,

och närmast före 19 a och 23 §§ nya rubriker av följande lydelse.

18 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt 5 a §

första stycket 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att utomlands slut-
förvara kärnavfall eller kärnämne som inte är avsett att användas på nytt.

Om Strålsäkerhetsmyndigheten finner att ett ärende som avses i första

stycket har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, ska myndig-
heten med ett eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning.

Förutsättningar för att tillåta slutförvaring utomlands

19 a §

För att ett sådant avtal om slutförvaring utomlands som avses i 5 b §

tredje stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska kunna godtas
vid en tillståndsprövning krävs det att det land där slutförvaring ska ske

1. är medlem i Internationella atomenergiorganet och följer dess tillämp-

liga säkerhetsstandarder,

2. har undertecknat, ratificerat och följer
a) konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och

om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (SÖ 1999:60),

b) konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (SÖ 1985:24) och dess till-

lägg,

c) konventionen om kärnsäkerhet (SÖ 1995:71),
d) konventionen om bistånd i händelse av kärnteknisk olycka eller ett nöd-

läge med radioaktiva ämnen (SÖ 1992:81), och

e) konventionen om tidig information vid en kärnenergiolycka

(SÖ 1987:3),

3. i samband med undertecknande och ratificering av fördraget om förhin-

drade av spridning av kärnvapen (SÖ 1970:12) har inkluderat den anläggning
där slutförvaring av använt kärnbränsle ska ske, i ett avtal om kärnämneskon-
troll och dess tilläggsprotokoll med Internationella atomenergiorganet,

1 Jfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall, i den ursprungliga lydelsen.

2 Förordningen omtryckt 2008:456.

SFS 2014:363

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:363

4. har undertecknat, ratificerat och följer
a) Wienkonventionen om civilrättsligt ansvar för atomskada av den 21 maj

1963,

b) Wienkonventionens ändringsprotokoll av den 29 september 1997,
c) konventionen om supplerande ersättning för atomskada av den 12 sep-

tember 1997, eller

d) Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område av

den 29 juli 1960 (SÖ 1968:17) i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den
28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982, och

5. följer Solaskonventionen av den 1 november 1974 och dess tillägg,

Chicagokonventionen av den 7 december 1944 och dess tillägg samt andra
internationella instrument avseende säkerhet vid transport av farligt gods.

19 b §

Ett sådant avtal om slutförvaring utomlands som avses i 5 b § tredje

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet får godtas vid en till-
ståndsprövning endast om avtalet kan anses lämpligt med hänsyn till poli-
tiska, ekonomiska, sociala, etiska och vetenskapliga faktorer samt allmän sä-
kerhet.

19 c §

Innan en fråga om tillstånd till slutförvaring i ett land utanför Euro-

peiska atomenergigemenskapen enligt 5 a § första stycket 2 lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet avgörs ska Strålsäkerhetsmyndigheten vidta rim-
liga åtgärder för att försäkra sig om att

1. det land där slutförvaring ska ske har ingått ett avtal med Europeiska

atomenergigemenskapen som omfattar kärnavfall, kärnämne som inte är av-
sett att användas på nytt och annat radioaktivt avfall,

2. det land där slutförvaring ska ske har ett program för hantering och slut-

förvaring av radioaktivt avfall med sådana mål om en hög säkerhetsnivå som
är likvärdiga med målen i rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli
2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker han-
tering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, i den ursprungliga lydel-
sen, och

3. den anläggning där slutförvaring ska ske
a) omfattas av ett tillstånd att ta emot det kärnavfall eller kärnämne som är

avsett att slutförvaras,

b) är i drift innan transporten av kärnavfallet eller kärnämnet från Sverige

är beräknad att påbörjas, och

c) sköts i enlighet med kraven i det program som avses i 2.

Underrättelse till Europeiska kommissionen

23 §

3

Om ett tillstånd till slutförvaring utanför Europeiska atomenergi-

gemenskapen har getts enligt 5 a § första stycket 2 lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet, ska Strålsäkerhetsmyndigheten underrätta Europeiska
kommissionen om innehållet i det avtal som avses i 5 b § tredje stycket
samma lag. Underrättelsen ska ske innan transporten av kärnavfallet eller kär-
nämnet från Sverige påbörjas.

3 Tidigare 23 § upphävd genom 1992:1538.

background image

3

SFS 2014:363

24 d §

En ansökan om ett sådant tillstånd till slutförvaring utomlands som

avses i 5 a § första stycket 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska
innehålla

1. uppgifter om hur kärnämnet eller avfallet slutligt ska tas om hand, och
2. en skriftlig försäkran från det andra landet om att förutsättningarna i

19 a § är uppfyllda och, om ansökan avser slutförvaring utanför Europeiska
atomenergigemenskapen, om att förutsättningarna i 19 c § är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;