SFS 2014:364 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

140364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LDDEOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;line-height:17px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LDDENF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:LDDENE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i str�lskyddsf�rordningen (1988:293);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om str�lskyddsf�rordningen (1988:293)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 13 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 13 b13 e och 14 c ��, och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 13 b och 14 c �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Str�ls�kerhetsmyndigheten pr�var fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. tillst�nd enligt 20 och 21 �� str�lskyddslagen (1988:220) betr�ffande <br/>a) radioaktiva �mnen, <br/>b) tekniska anordningar, och <br/>c) slutf�rvaring utomlands av radioaktivt avfall eller annat radioaktivt</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�mne som det inte finns n�gon planerad och godtagbar anv�ndning f�r, och</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. medgivande att ta hand om of�rtullade radioaktiva �mnen och tekniska</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anordningar enligt 25 � str�lskyddslagen.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid tillst�ndspr�vningen ska Str�ls�kerhetsmyndigheten beakta att on�dig</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spridning av radiologisk utrustning hindras.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Str�ls�kerhetsmyndigheten finner att ett �rende enligt f�rsta stycket 1 c</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">har principiell betydelse eller annars �r av s�rskild vikt, ska myndigheten med<br/>ett eget yttrande l�mna �ver �rendet till regeringens pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�ruts�ttningar f�r att till�ta slutf�rvaring utomlands</b></p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att ett s�dant avtal om slutf�rvaring utomlands som avses i</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">20 b � 1 str�lskyddslagen (1988:220) ska kunna godtas vid en tillst�ndspr�v-<br/>ning kr�vs det att det land d�r slutf�rvaring ska ske</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �r medlem i Internationella atomenergiorganet och efterlever dess till-</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mpliga s�kerhetsstandarder,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. har undertecknat, ratificerat och f�ljer <br/>a) konventionen om s�kerheten vid hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om s�kerheten vid hantering av radioaktivt avfall (S� 1999:60), </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) konventionen om bist�nd i h�ndelse av k�rnteknisk olycka eller ett n�d-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ge med radioaktiva �mnen (S� 1992:81), och</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) konventionen om tidig information vid en k�rnenergiolycka</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(S� 1987:3), </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemen-<br/>skapsramverk f�r ansvarsfull och s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radio-<br/>aktivt avfall, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2008:457.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:364</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:364</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. har undertecknat, ratificerat och f�ljer<br/>a) Wienkonventionen om civilr�ttsligt ansvar f�r atomskada av den 21 maj</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">1963, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">b) Wienkonventionens �ndringsprotokoll av den 29 september 1997,<br/>c) konventionen om supplerande ers�ttning f�r atomskada av den 12 sep-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tember 1997, eller</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) Pariskonventionen om skadest�ndsansvar p� atomenergins omr�de av</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">den 29 juli 1960 (S� 1968:17) i dess lydelse enligt till�ggsprotokollet av den<br/>28 januari 1964 och �ndringsprotokollet av den 16 november 1982, och</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. f�ljer Solaskonventionen av den 1 november 1974 och dess till�gg,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Chicagokonventionen av den 7 december 1944 och dess till�gg samt andra<br/>internationella instrument avseende s�kerhet vid transport av farligt gods.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett s�dant avtal om slutf�rvaring utomlands som avses i 20 b � 1</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">str�lskyddslagen (1988:220) f�r godtas vid en tillst�ndspr�vning endast om<br/>avtalet kan anses l�mpligt med h�nsyn till politiska, ekonomiska, sociala,<br/>etiska och vetenskapliga faktorer samt allm�n s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan en fr�ga om tillst�nd till slutf�rvaring i ett land utanf�r Euro-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">peiska atomenergigemenskapen enligt 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen<br/>(1988:220) avg�rs ska Str�ls�kerhetsmyndigheten vidta rimliga �tg�rder f�r<br/>att f�rs�kra sig om att </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det land d�r slutf�rvaring ska ske har ing�tt ett avtal med Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">atomenergigemenskapen som omfattar k�rnavfall, annat k�rn�mne som inte<br/>�r avsett att anv�ndas p� nytt och annat radioaktivt avfall, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. det land d�r slutf�rvaring ska ske har ett program f�r hantering och slut-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rvaring av radioaktivt avfall med m�l om en h�g s�kerhetsniv� som �r lik-<br/>v�rdiga med de m�l som uppst�lls i r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den<br/>19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemenskapsramverk f�r ansvarsfull och<br/>s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radioaktivt avfall, i den ursprung-<br/>liga lydelsen, och</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. den anl�ggning d�r slutf�rvaring ska ske <br/>a) omfattas av ett tillst�nd att ta emot det radioaktiva avfall som �r avsett</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">att slutf�rvaras, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) �r i drift innan transporten av det radioaktiva avfallet fr�n Sverige �r be-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">r�knad att p�b�rjas, och </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) sk�ts i enlighet med kraven i det program som avses i 2.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om ett s�dant tillst�nd till slutf�rvaring utomlands som</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">avses i 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen (1988:220) ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. uppgifter om hur det radioaktiva avfallet slutligt ska tas om hand, och<br/>2. en skriftlig f�rs�kran fr�n det andra landet om att f�ruts�ttningarna i</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">13 b � �r uppfyllda och, om ans�kan avser slutf�rvaring utanf�r Europeiska<br/>atomenergigemenskapen, om att f�ruts�ttningarna i 13 d � �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Underr�ttelse till Europeiska kommissionen<br/></b> </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett tillst�nd till slutf�rvaring utanf�r Europeiska atomenergi-</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">gemenskapen har getts enligt 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen<br/>(1988:220), ska Str�ls�kerhetsmyndigheten underr�tta Europeiska kommissi-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:364</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">onen om inneh�llet i det avtal som avses i 20 b � 1 samma lag. Underr�ttelsen<br/>ska ske innan transporten av det radioaktiva avfallet fr�n Sverige p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i str�lskyddsf�rordningen (1988:293);

utf�rdad den 15 maj 2014.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om str�lskyddsf�rordningen (1988:293)

dels att 13 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 13 b13 e och 14 c ��, och n�r-

mast f�re 13 b och 14 c �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

13 �

2

Str�ls�kerhetsmyndigheten pr�var fr�gor om

1. tillst�nd enligt 20 och 21 �� str�lskyddslagen (1988:220) betr�ffande
a) radioaktiva �mnen,
b) tekniska anordningar, och
c) slutf�rvaring utomlands av radioaktivt avfall eller annat radioaktivt

�mne som det inte finns n�gon planerad och godtagbar anv�ndning f�r, och

2. medgivande att ta hand om of�rtullade radioaktiva �mnen och tekniska

anordningar enligt 25 � str�lskyddslagen.

Vid tillst�ndspr�vningen ska Str�ls�kerhetsmyndigheten beakta att on�dig

spridning av radiologisk utrustning hindras.

Om Str�ls�kerhetsmyndigheten finner att ett �rende enligt f�rsta stycket 1 c

har principiell betydelse eller annars �r av s�rskild vikt, ska myndigheten med
ett eget yttrande l�mna �ver �rendet till regeringens pr�vning.

F�ruts�ttningar f�r att till�ta slutf�rvaring utomlands

13 b �

F�r att ett s�dant avtal om slutf�rvaring utomlands som avses i

20 b � 1 str�lskyddslagen (1988:220) ska kunna godtas vid en tillst�ndspr�v-
ning kr�vs det att det land d�r slutf�rvaring ska ske

1. �r medlem i Internationella atomenergiorganet och efterlever dess till-

l�mpliga s�kerhetsstandarder,

2. har undertecknat, ratificerat och f�ljer
a) konventionen om s�kerheten vid hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och

om s�kerheten vid hantering av radioaktivt avfall (S� 1999:60),

b) konventionen om bist�nd i h�ndelse av k�rnteknisk olycka eller ett n�d-

l�ge med radioaktiva �mnen (S� 1992:81), och

c) konventionen om tidig information vid en k�rnenergiolycka

(S� 1987:3),

1 Jfr r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemen-
skapsramverk f�r ansvarsfull och s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radio-
aktivt avfall, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2008:457.

SFS 2014:364

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:364

3. har undertecknat, ratificerat och f�ljer
a) Wienkonventionen om civilr�ttsligt ansvar f�r atomskada av den 21 maj

1963,

b) Wienkonventionens �ndringsprotokoll av den 29 september 1997,
c) konventionen om supplerande ers�ttning f�r atomskada av den 12 sep-

tember 1997, eller

d) Pariskonventionen om skadest�ndsansvar p� atomenergins omr�de av

den 29 juli 1960 (S� 1968:17) i dess lydelse enligt till�ggsprotokollet av den
28 januari 1964 och �ndringsprotokollet av den 16 november 1982, och

5. f�ljer Solaskonventionen av den 1 november 1974 och dess till�gg,

Chicagokonventionen av den 7 december 1944 och dess till�gg samt andra
internationella instrument avseende s�kerhet vid transport av farligt gods.

13 c �

Ett s�dant avtal om slutf�rvaring utomlands som avses i 20 b � 1

str�lskyddslagen (1988:220) f�r godtas vid en tillst�ndspr�vning endast om
avtalet kan anses l�mpligt med h�nsyn till politiska, ekonomiska, sociala,
etiska och vetenskapliga faktorer samt allm�n s�kerhet.

13 d �

Innan en fr�ga om tillst�nd till slutf�rvaring i ett land utanf�r Euro-

peiska atomenergigemenskapen enligt 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen
(1988:220) avg�rs ska Str�ls�kerhetsmyndigheten vidta rimliga �tg�rder f�r
att f�rs�kra sig om att

1. det land d�r slutf�rvaring ska ske har ing�tt ett avtal med Europeiska

atomenergigemenskapen som omfattar k�rnavfall, annat k�rn�mne som inte
�r avsett att anv�ndas p� nytt och annat radioaktivt avfall,

2. det land d�r slutf�rvaring ska ske har ett program f�r hantering och slut-

f�rvaring av radioaktivt avfall med m�l om en h�g s�kerhetsniv� som �r lik-
v�rdiga med de m�l som uppst�lls i r�dets direktiv 2011/70/Euratom av den
19 juli 2011 om inr�ttande av ett gemenskapsramverk f�r ansvarsfull och
s�ker hantering av anv�nt k�rnbr�nsle och radioaktivt avfall, i den ursprung-
liga lydelsen, och

3. den anl�ggning d�r slutf�rvaring ska ske
a) omfattas av ett tillst�nd att ta emot det radioaktiva avfall som �r avsett

att slutf�rvaras,

b) �r i drift innan transporten av det radioaktiva avfallet fr�n Sverige �r be-

r�knad att p�b�rjas, och

c) sk�ts i enlighet med kraven i det program som avses i 2.

13 e �

En ans�kan om ett s�dant tillst�nd till slutf�rvaring utomlands som

avses i 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen (1988:220) ska inneh�lla

1. uppgifter om hur det radioaktiva avfallet slutligt ska tas om hand, och
2. en skriftlig f�rs�kran fr�n det andra landet om att f�ruts�ttningarna i

13 b � �r uppfyllda och, om ans�kan avser slutf�rvaring utanf�r Europeiska
atomenergigemenskapen, om att f�ruts�ttningarna i 13 d � �r uppfyllda.

Underr�ttelse till Europeiska kommissionen

14 c �

Om ett tillst�nd till slutf�rvaring utanf�r Europeiska atomenergi-

gemenskapen har getts enligt 20 � f�rsta stycket 5 str�lskyddslagen
(1988:220), ska Str�ls�kerhetsmyndigheten underr�tta Europeiska kommissi-

background image

3

SFS 2014:364

onen om inneh�llet i det avtal som avses i 20 b � 1 samma lag. Underr�ttelsen
ska ske innan transporten av det radioaktiva avfallet fr�n Sverige p�b�rjas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juni 2014.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;