SFS 2014:316 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

140316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 12–16 b, 16 e och 22 §§ förordningen

(1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

12 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon an-
nan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att
registrera som fastighetsmäklare, och

2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket,

ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf.

13 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap.

brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än
penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt

lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfon-
der, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföre-
tag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt
lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag
som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlå-
ningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

1 Senaste lydelse 2012:21.

2 Senaste lydelse 2013:593.

SFS 2014:316

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:316

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappers-
bolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva
eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, i fråga om den
som ärendet gäller,

2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för

utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om
den som ärendet gäller i ärenden som rör banker och försäkringsföretag, samt

3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller god-
känna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i för-

sta stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt denna paragraf.

14 §

3

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2000:1281),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1 eller 2 §
vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av upplagshavare, skat-
teupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen
om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefriade förbrukare en-
ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare en-
ligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

15 §

4

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap.

1, 4–7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14
kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17–19 kap. brottsbalken, narkoti-
kastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1 eller
2 § vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3–5
eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penning-
tvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets rekryteringsmyn-
dighet eller Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs

3 Senaste lydelse 2013:593.

4 Senaste lydelse 2010:1480.

background image

3

SFS 2014:316

in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvars-
plikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till mili-
tär utbildning inom myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer

ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan påföljd än
penningböter lämnas ut.

16 §

5

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6 eller 7 §

brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska läm-
nas ut om det begärs av Riksgäldskontoret för utredning enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerar-
skydd, i fråga om den som ärendet gäller.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

16 a §

6

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap.

eller 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), narkotika-
strafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om brotten lett till nå-
gon annan påföljd än böter, eller brott mot lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott, lagen (2001:558) om vägtrafikregister, vägtrafikskattelagen
(2006:227) eller fordonsförordningen (2009:211) ska lämnas ut, om det be-
gärs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för utredning i ären-
den om ackreditering av besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), i
fråga om sådana personer som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

16 b §

7

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–17

eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen
(1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622),
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 5 eller 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, bidragsbrottslagen (2007:612) eller
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till nå-
gon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Inspektionen för vård
och omsorg i ärenden om tillstånd enligt

a) socialtjänstlagen (2001:453), i fråga om den som inspektionen överväger

att ge tillstånd och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare
för denne, föreståndare för verksamheten samt delägare i ett fåmansföretag el-
ler fåmanshandelsbolag som ärendet gäller, eller

b) lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i

fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd och sådana personer
i verksamheten som avses i 23 § andra stycket 1–3 den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

5 Senaste lydelse 2007:1452.

6 Senaste lydelse 2010:77.

7 Senaste lydelse 2013:310.

background image

4

SFS 2014:316

16 e §

8

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap. 8–9 c §§, 9–

11, 14 eller 15 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, 25 § lagen (1986:436) om näringsför-
bud eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten
lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av E-legitima-
tionsnämnden. Uppgifterna ska endast lämnas ut i ärenden om godkännande
av sökande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster
för elektronisk identifiering, i fråga om den som nämnden överväger att god-
känna och, om ärendet gäller en juridisk person, styrelseledamot, verkstäl-
lande direktör eller firmatecknare för denna.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

22 §

9

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om

belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt

16 kap. 11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförord-
ningen (1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket

2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen
(2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4
kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen
(2000:1225) om straff för smuggling och 11

kap.

4 § alkohollagen

(2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott
som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud
mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar,
beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut för förberedelse,
stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något
annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

8 Senaste lydelse 2013:547.

9 Senaste lydelse 2013:854.

background image

5

SFS 2014:316

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852)
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut
för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16
kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska
också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;