SFS 2014:333 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

140333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om befrielse i vissa fall för utländska kärande att
ställa säkerhet för rättegångskostnader;

beslutat den 15 maj 2014.

Regeringen ger till känna följande.

Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den utsträck-

ning som anges nedan, på grund av internationella överenskommelser och
åtaganden som avses i 5 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska
kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, befriade från skyldigheten
att ställa säkerhet enligt nämnda lag och har samma rätt att kräva säkerhet
enligt den lagen som svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är
1. medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller Japan,
2. medborgare i en stat som är ansluten till någon av Haagkonventionerna

den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen
hörande ämnen samt juridiska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag,
i mål eller ärenden som inte rör ansvar för brott, om medborgaren eller den
juridiska personen har hemvist i en stat som är ansluten till någon av de
nämnda Haagkonventionerna,

3. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska bosättnings-

konventionen den 13 december 1955,

4. den som vistas i en stat som är ansluten till New York-konventionen den

20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, i mål eller ärenden
angående underhållsbidrag som har väckts enligt bestämmelserna i nämnda
konvention,

5. den som vistas i Amerikas förenta stater jämte Guam, Jungfruöarna,

Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama, District of
Columbia och Mississippi, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag
som har väckts genom förmedling av Försäkringskassan,

6. fysiska och juridiska personer i rättegång som avser tillämpning av lagen

(1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och
beslut angående underhåll till barn eller tillämpning av lagen (1976:108) om
erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhålls-
skyldighet,

7. den som är bosatt i en stat som är ansluten till Haagkonventionen av den

23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och
andra familjemedlemmar

1, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag

som har väckts enligt bestämmelserna i nämnda konvention,

1 EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722).

SFS 2014:333

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:333

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8. medborgare i en stat som är ansluten till Genève-konventionen den 19

maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg samt juri-
diska personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i rättegång med anled-
ning av godsbefordran som avses i konventionen, om medborgaren eller den
juridiska personen har hemvist eller idkar rörelse med fast driftställe i en stat
som är ansluten till konventionen,

9. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska konventionen

den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares rättsställning, om han
eller hon vistas i Sverige som migrerande arbetstagare i konventionens me-
ning,

10. fysiska och juridiska personer vid talan som grundas på fördraget den 9

maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF),

11. fysiska och juridiska personer med hemvist i en stat som är ansluten till

Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp, i mål
eller ärenden som inte rör ansvar för brott.

Franska medborgare och sådana juridiska personer, som är bildade i

Frankrike enligt fransk lag och har hemvist i Frankrike, har i rättegång som
inte rör ansvar för brott samma befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer
svenska medborgare och svenska juridiska personer enligt lagen (1980:307)
om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskost-
nader.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2005:784) om befrielse i

vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader,
m.m.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)