SFS 2014:349 Förordning om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

140349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

I denna förordning har ord och uttryck samma betydelse som i lagen om

vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

2 §

Med högeffektiv kraftvärmeanläggning avses en termisk elproduktions-

anläggning vars kraftvärmeproduktion uppfyller de kriterier som anges i
bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25
oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG
och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/
EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2014:268)

om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Undantag från skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys

4 § Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys enligt lagen (2014:268)
om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet omfattar inte

1. de toppbelastnings- och reservanläggningar för elproduktion som plane-

ras vara i drift högst 1 500 driftstimmar per år som ett rullande medelvärde
över en period av fem år,

2. kärnkraftsanläggningar, och
3. anläggningar som behöver vara placerade nära en anläggning för geolo-

gisk lagring av koldioxid som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om undantagen

enligt första stycket 1 och 3.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:349

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:349

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om tröskelvärden, ut-
tryckta som mängden tillgänglig nyttiggjord spillvärme, efterfrågan på värme
eller avstånden mellan industrianläggningar och fjärrvärmenäten, i syfte att
undanta enskilda anläggningar från bestämmelserna i 3 § första stycket 2�4
lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Avgifter

6 § Avgift ska med tillämpning av 10�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191)
tas ut för prövning av ärenden enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-
nyttoanalyser på energiområdet. Avgiftsklass 6 ska tillämpas.

Bemyndigande

7 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys,
2. vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla, och
3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras och redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)