SFS 2014:349 Förordning om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

140349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:KIKGMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KIKGMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KIKGLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning <br/>om vissa kostnads-nyttoanalyser p� <br/>energiomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som ansluter till lagen</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning har ord och uttryck samma betydelse som i lagen om</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:456px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>h�geffektiv kraftv�rmeanl�ggning</i> avses en termisk elproduktions-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">anl�ggning vars kraftv�rmeproduktion uppfyller de kriterier som anges i<br/>bilaga II till Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25<br/>oktober 2012 om energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG<br/>och 2010/30/EU och om upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/<br/>EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv 2013/12/EU.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens energimyndighet �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2014:268)</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Undantag fr�n skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys</b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b> Skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys enligt lagen (2014:268)<br/>om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det omfattar inte </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de toppbelastnings- och reservanl�ggningar f�r elproduktion som plane-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ras vara i drift h�gst 1 500 driftstimmar per �r som ett rullande medelv�rde<br/>�ver en period av fem �r, </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. k�rnkraftsanl�ggningar, och<br/>3. anl�ggningar som beh�ver vara placerade n�ra en anl�ggning f�r geolo-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gisk lagring av koldioxid som omfattas av tillst�nd enligt milj�balken eller<br/>enligt f�reskrifter meddelade med st�d av balken.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens energimyndighet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om undantagen</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rsta stycket 1 och 3.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om<br/>energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om<br/>upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv<br/>2013/12/EU.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:349</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:349</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om tr�skelv�rden, ut-<br/>tryckta som m�ngden tillg�nglig nyttiggjord spillv�rme, efterfr�gan p� v�rme<br/>eller avst�nden mellan industrianl�ggningar och fj�rrv�rmen�ten, i syfte att<br/>undanta enskilda anl�ggningar fr�n best�mmelserna i 3 � f�rsta stycket 24<br/>lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b> Avgift ska med till�mpning av 1014 �� avgiftsf�rordningen (1992:191)<br/>tas ut f�r pr�vning av �renden enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-<br/>nyttoanalyser p� energiomr�det. Avgiftsklass 6 ska till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys,<br/>2. vad en kostnads-nyttoanalys ska inneh�lla, och<br/>3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utf�ras och redovisas. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om vissa kostnads-nyttoanalyser p�
energiomr�det;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som ansluter till lagen

(2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.

I denna f�rordning har ord och uttryck samma betydelse som i lagen om

vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.

2 �

Med h�geffektiv kraftv�rmeanl�ggning avses en termisk elproduktions-

anl�ggning vars kraftv�rmeproduktion uppfyller de kriterier som anges i
bilaga II till Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25
oktober 2012 om energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG
och 2010/30/EU och om upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/
EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv 2013/12/EU.

3 �

Statens energimyndighet �r tillsynsmyndighet enligt lagen (2014:268)

om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.

Undantag fr�n skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys

4 � Skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys enligt lagen (2014:268)
om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det omfattar inte

1. de toppbelastnings- och reservanl�ggningar f�r elproduktion som plane-

ras vara i drift h�gst 1 500 driftstimmar per �r som ett rullande medelv�rde
�ver en period av fem �r,

2. k�rnkraftsanl�ggningar, och
3. anl�ggningar som beh�ver vara placerade n�ra en anl�ggning f�r geolo-

gisk lagring av koldioxid som omfattas av tillst�nd enligt milj�balken eller
enligt f�reskrifter meddelade med st�d av balken.

Statens energimyndighet f�r meddela n�rmare f�reskrifter om undantagen

enligt f�rsta stycket 1 och 3.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om �ndring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upph�vande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt r�dets direktiv
2013/12/EU.

SFS 2014:349

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:349

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 � Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om tr�skelv�rden, ut-
tryckta som m�ngden tillg�nglig nyttiggjord spillv�rme, efterfr�gan p� v�rme
eller avst�nden mellan industrianl�ggningar och fj�rrv�rmen�ten, i syfte att
undanta enskilda anl�ggningar fr�n best�mmelserna i 3 � f�rsta stycket 24
lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser p� energiomr�det.

Avgifter

6 � Avgift ska med till�mpning av 1014 �� avgiftsf�rordningen (1992:191)
tas ut f�r pr�vning av �renden enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-
nyttoanalyser p� energiomr�det. Avgiftsklass 6 ska till�mpas.

Bemyndigande

7 � Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om

1. skyldigheten att utf�ra en kostnads-nyttoanalys,
2. vad en kostnads-nyttoanalys ska inneh�lla, och
3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utf�ras och redovisas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;