SFS 2014:365 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

140365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen
(1977:1166);

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1

dels att 2 och 19 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,
dels att nuvarande 2 a § ska betecknas 2 §,
dels att den nya 2 § samt 18, 18 a och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 20 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Övriga

bestämmelser”.

2 §

2

Läkare ska till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar som kan ha sam-

band med arbete och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt samt lämna ver-
ket upplysningar och biträde.

18 §

3

Arbetsmiljöverket bemyndigas att

1. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 1–7 §§ samt 5 kap. 2 § tredje och

fjärde styckena, 3 § andra stycket, 4 och 5 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160),

2. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen i andra fall än

som avses i 3 § denna förordning,

3. i fråga om handlingar, som avses i 3 §, meddela föreskrifter om annan

förvaringstid än där sägs och om förvaringsplats,

4. meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljö-

lagen,

5. meddela närmare föreskrifter om läkares anmälningsskyldighet enligt

2 §,

6. meddela föreskrifter enligt 4 kap. 10 § arbetsmiljölagen,
7. meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av arbetsmiljölagen.
För planering och kontroll av arbetsmiljön kan Arbetsmiljöverket meddela

föreskrifter om gränsvärden.

Föreskrifter som rör även annan myndighets verksamhetsområde meddelar

Arbetsmiljöverket efter samråd med den myndigheten.

Arbetsmiljöverket får även medge undantag från föreskrifter som verket

har meddelat.

1 Förordningen omtryckt 1992:1136.
Senaste lydelse av
tidigare 2 § 2003:442
19 § 1994:580.

2 Senaste lydelse av tidigare 2 a § 2000:957.

3 Senaste lydelse 2001:83.

SFS 2014:365

Utkom från trycket
den 2 juni 2014

background image

2

SFS 2014:365

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

18 a §

4

Föreskrifter om ledighet för att fullgöra uppdraget som elevskydds-

ombud enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160) finns i 4 kap. 11 §
skollagen (2010:800).

21 §

5

Det som sägs i denna förordning om Arbetsmiljöverket ska i fråga om

fartyg i stället gälla Transportstyrelsen med de undantag som följer av denna
paragraf.

I frågor som avser skydd mot ohälsa och olycksfall på fartyg ska Transport-

styrelsen i den omfattning som behövs samråda med Arbetsmiljöverket. I
fråga om fartyg som har tagits in på varv i Sverige meddelar Arbetsmiljö-
verket efter samråd med Transportstyrelsen de föreskrifter som behövs i fråga
om samordning av skyddsåtgärder. Detsamma gäller i fråga om ett fartyg i
svensk hamn som är gemensamt arbetsställe till följd av att fartyget är under
lastning eller lossning.

Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska inte till-

lämpas på örlogsfartyg.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1995:821.

5 Senaste lydelse 2008:1214.