SFS 2014:366 Förordning om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

140366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901);

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om arbetstidsförordningen (1982:901)

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

En avskrift av en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om ansvar enligt

23 och 24 §§ arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen ska sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller ett be-
slut genom vilket någon har påförts sanktionsavgift enligt arbetstidslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 § 1993:1245.

2 Senaste lydelse 2000:1080.

SFS 2014:366

Utkom från trycket
den 2 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014