SFS 2014:367 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

140367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig er-

sättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 8, 37, 37 a och 43 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 37 b §, av följande lydelse.

8 §

1

Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §.

Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut ersättning

enligt 37 a och 37 b §§.

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna

förordning i övrigt.

37 §

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 §, och för
att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra
organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter an-

sökan eller i anslutning till att en överenskommelse träffas om mottagande för
bosättning enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning
av vissa nyanlända invandrare.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt

denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

37 a §

2

Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel,

lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända ut-
länningar som omfattas av 5 § och som syftar till att

– underlätta etableringen i samhället,
– skapa nätverk,
– stödja språkinlärning, eller
– ge socialt stöd till ensamkommande barn.

1 Senaste lydelse 2013:7.

2 Senaste lydelse 2013:7.

SFS 2014:367

Utkom från trycket
den 2 juni 2014

background image

2

SFS 2014:367

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som

genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samver-
kan med en eller flera organisationer.

37 b §

Ersättning för verksamhet som anges i 37 a § får lämnas efter an-

sökan. Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar i frågan om ersättning
ska den berörda länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

En kommun som tagit emot ersättning enligt 37 a § ska lämna en ekono-

misk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen
har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

43 §

3

Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning, dock inte i fråga om 37–37 b §§.

Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kom-

muner och Landsting höras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:7.