SFS 2014:371 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

140371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 6 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 6 kap. 27 § ska sättas närmast efter 6 kap.

24 §.

6 kap.

18 §

2

Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskri-

ver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska använ-
das. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som
leder till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen, ska
dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller
bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre hög-
skolepoäng.

Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examina-

tor).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis verk-

samhetsförlagda kurser inom utbildningar till förskollärar-, grundlärar-,
ämneslärar- eller yrkeslärarexamen som börjar efter utgången av december
2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2010:1064.

SFS 2014:371

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014