SFS 2014:372 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

140372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 4 a och 8 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a kap. 8 b och 9 a §§, av

följande lydelse.

2 a kap.

4 a §

1

Trots 4 § 4 andra meningen är det vid fiske under 2014 förbjudet att

använda skaftförsedd huggkrok för att lyfta fisk som har fångats med drag
eller annat redskap.

8 a §

2

Trots 8 § andra stycket är under 2014

1. fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet tillåtet från och med den 15 september till och med den 15
december, och

2. fiske efter sik med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om

mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar tillåtet från och med den 15
september till och med den 30 september.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2014 efter

lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt
bilaga 3 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2014 efter andra arter än lax och

öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 3 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske under 2014 med fasta redskap efter lax och öring i havs-

området gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

8 b §

All fångad öring ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

9 a §

Trots 9 § femte stycket ska under 2014 fasta redskap tömmas på lax

och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

1 Senaste lydelse 2013:300.

2 Senaste lydelse 2013:300.

SFS 2014:372

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:372

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)