SFS 2014:375 Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser

140375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för utveckling av lärande på
arbetsplatser;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveck-

ling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser som

1. sker inom ramen för den arbetsplatsförlagda delen av
a) utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
b) kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, eller
2. avser yrkesintroduktionsavtal.
Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §

Med yrkesintroduktionsavtal avses i denna förordning ett centralt kol-

lektivavtal om yrkesintroduktion som reglerar anställningar som innehåller en
andel med utbildning eller handledning och som gäller personer som saknar
relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag för insatser som avser arbetsplatsförlagt lärande

3 §

Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,

organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt
intresseorganisationer i näringslivet. Statsbidrag till sådana organisationer får
lämnas för insatser som syftar till att stödja juridiska eller fysiska personer
som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av sådan utbildning som
anges i 1 § första stycket 1.

Statsbidrag för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal

4 §

Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

och till organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal och som syftar till att utveckla

1. kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i

branscher och yrken,

2. system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att

upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen,

SFS 2014:375

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:375

3. branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av

handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller

4. regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.
Statsbidrag till sådana organisationer som avses i första stycket får även

lämnas för andra insatser som bedöms stödja uppbyggnaden av en stödstruk-
tur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

5 §

Mottagaren av statsbidrag för insatser som avses i 4 § ska hålla resulta-

ten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den bransch som
insatserna avser.

6 §

Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i enlighet med de villkor

som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti
2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän
gruppundantagsförordning)

1.

Ansökan om statsbidrag

7 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast gemensamt ansöka

om bidrag enligt 4 §. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisatio-
nerna.

I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det anges på vilket

sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga enligt 5 §.

Beslut om statsbidrag

8 §

Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag.

Bidrag för insatser som avses i 4 § lämnas för högst 50 procent av de stöd-

berättigande kostnaderna.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 13 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §

Statsbidrag får inte lämnas

1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos

Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs,
eller

2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan sär-

skild ersättning lämnas för.

Fördelning av statsbidrag

10 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insat-

ser som avses i 3 § ta hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten i det arbetsplats-

förlagda lärandet,

1 EUT L 214, 6.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

background image

3

SFS 2014:375

2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att

den statliga finansieringen avslutats, och

3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

11 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insat-

ser som avses i 4 § ta hänsyn till

1. insatsernas förväntade effekt på förutsättningarna för ett framgångsrikt

lärande inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal,

2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att

den statliga finansieringen avslutats, och

3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Uppföljning och redovisning

12 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning lämna en redovisning till

Regeringskansliet av hur bidraget har använts.

13 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

14 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 13 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

15 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge

återkrav.

16 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis

efterge krav på ränta.

Bemyndigande

17 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

lighet av denna förordning.

background image

4

SFS 2014:375

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Överklagande

18 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)